Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

27 Οκτ 2012

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14), Ο ΕΝΑΣ (1) ΠΟΥ «ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ» ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ «ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ»


ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14),
Ο ΕΝΑΣ (1) ΠΟΥ «ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ» ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ «ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ».

Με αφορμή την «απόλυση» των δέκα από τους «δεκατέσσερεις του Κρυονερίου» (δυνάμει της 2199/8-10-12 δημαρχιακής απόφασης, εκδοθείσης σε συμμόρφωση προς την 9386/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), ξανακοιτάξαμε τη σχετική Έκθεση Ελέγχου 136/Α/2010 του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από την οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι η «μονιμοποίηση» των «δεκατεσσάρων του Κρυονερίου» έγινε βάσει της 46/17-2-2009 απόφασης του (τότε) Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄598/2-4-2009, και της 1563/6-4-2009 απόφασης του (τότε) κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, που εκδόθηκε (υποτίθεται) σ’ εκτέλεση της άνω 46/17-2-2009 απόφασης του Κ.Σ. Κρυονερίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 264/13-4-2009.

Επειδή με τον κ. Ιωάννη Καλαφατέλη δε μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ και γιά τίποτε, αναζητήσαμε το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ και ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ πρακτικό της σχετικής απόφασης του (τότε) Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου της 17-2-2009, του οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 10ο
"Εγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης στην Κοινότητα Κρυονερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΚΔ&Κ)."

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στο δέκατο θέμα, είναι η έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής...
...: Βάλτο στο τέλος, βάλτο να τελειώσουμε με...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο θέλετε; ...: 11, 12, 13 και μετά το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Στο τέλος να  βάλω αυτό,  επειδή θέλει  να  φύγει  ο  κ. Μπαλαδάκης.
(ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο δέκατο θέμα, είναι η έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του δημοτικού...
Εισηγούμαι στη συνεδρίαση του Σώματος το συγκεκριμένο θέμα, ύστερα από την 25η απόφαση του 2009 του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης, μετατρέπεται σε Κοινωφελή Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 3463/2006, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2733/31-12-2008.
Δεν πρέπει να 'ναι 31ης, πρέπει να 'ναι 23 πρέπει να 'χει δημοσιευτεί, δεν έχει σημασία.
Απ'   τη  μελέτη για την τροποποίηση  της  Κοινοτικής  Επιχείρησης  σε Κοινωφελή Κοινοτική και η οποία εγκρίθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο με αριθμό απόφασης την 114/2008 και συστάθηκε η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση, προέκυψε... Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
... Προέκυψε το πλεονάζον προσωπικό. Από το πλεονάζον προσωπικό, μπορούν να μεταφερθούν στην Κοινότητα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 3463/2006.
Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, ανέρχεται σε δώδεκα εργαζόμενους και η μεταφορά τους θα γίνει στις υπηρεσίες της Κοινότητας Κρυονερίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Από τους ανώτερους εργαζομένους, πρόκειται να μεταφερθούν οι:
1. ......
2. ......
3. ......
4. .......
5. ......
6. ......
7. ......
8. ......
9. ......
10. ......
11. ......
12. ......

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να αποφασίσουμε για τη μεταφορά του προσωπικού, όπως και για τη σύσταση των προσωρινών, προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Κοινότητα Κρυονερίου.
Υπάρχει αντίρρηση καμία; Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.


Η ΙΔΙΑ (υποτίθεται) απόφαση «αποδόθηκε» στο ΦΕΚ Β΄ 598/2-4-2009 ως εξής:

Αριθμ. οικ. 1361
Έγκριση μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονερίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου και, έγκριση σύστασης δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Αριθμός Απόφασης 46/2009
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και τη μετα­φορά του κάτωθι αναφερόμενου προσωπικού από την Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονε­ρίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου ως πλεονάζον προσωπικό κατόπιν της μετατροπής της σε Κοινωφελή Κοινοτική Επιχείρηση (ΚΟΙΚΕΚ), ΦΕΚ 2733 /τ.Β'/26.12009, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ήτοι:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1

ΔΕ Διοικητικός
2

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
3

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
4

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
5

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
6

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
7

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
8

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
9

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
10

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
11

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
12

ΠΕ Οικονομολόγος
13

ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων
14

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

2. Εγκρίνει τη σύσταση των ανωτέρω δεκατεσσάρων (14) αναφερόμενων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Κοινότητα Κρυονερίου.
Η δαπάνη ύψους 160.000,00 ευρώ περίπου, που θα προκληθεί από την ανωτέρω μεταφορά έχει προβλε­φθεί στους ΚΑ 20-6021.001, 10-6011.008, 10-6051.005 και 20-6051.001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού της Κοι­νότητας έτους 2009. Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κρυονέρι 19 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
Η σχετική απόφαση του (τότε) κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, που (υποτίθεται) θα έπρεπε να αποδίδει το περιεχόμενο της ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ απόφασης του Κ.Σ., όπως αυτή προκύπτει από το ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ πρακτικό, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄264/13-4-2009 ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 1563/6.4.2009 απόφαση Προέδρου της Κοινότητας Κρυονερίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, κατα­τάσσεται το κάτωθι πλεονάζον προσωπικό της Κοινοτι­κής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονερίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου σε προσωρινές προ­σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με την υπ' αριθμ. 46/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 598/τ.Β'/242009, ως εξής:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1

ΔΕ Διοικητικός
2

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
3

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
4

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
5

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
6

ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
7

ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός
8

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
9

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
10

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
11

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων
12

ΠΕ Οικονομολόγος
13

ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων
14

ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

(Αριθμ. βεβ. Κοινότητας Κρυονερίου 1561/3.4.2009).
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣΕίναι οφθαλμοφανής η ΝΟΘΕΥΣΗ του περιεχομένου του αυθεντικού και επίσημου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της εν λόγω απόφασης του Κ.Σ. Κρυονερίου κατά τη μεταφορά του στα Φ.Ε.Κ. (Υπάρχει αλλαγή ακόμη και στον τίτλο του θέματος).

Η βασικότερη, βέβαια, νόθευση έγκειται στο γεγονός ότι:

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) ΣΤΑ Φ.Ε.Κ. (!!!).

Την προσοχή κινεί η περίπτωση ενός εκ των «δεκατεσσάρων», γιά τον οποίο στη Έκθεση Ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. σημειώνεται ότι «Η κοινότητα δεν απέστειλε κανένα στοιχείο... τα οποία αναζητήθηκαν και τηλεφωνικά».

Το ψάξαμε λίγο το θέμα και, από την σχετική αίτησή του ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είδαμε ότι αυτός προσλήφθηκε στις 1-6-2009, δηλαδή ΜΕΤΑ την κατάταξή του σε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ουσιαστικά πρόκειται γιά μονιμοποίηση), που είχε ήδη συντελεστεί με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του (τότε) κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη στο Φ.Ε.Κ. Γ΄264/13-4-2009.

Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι «η κοινότητα δεν απέστειλε κανένα στοιχείο»:
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ.

Τον εμφάνισαν, τον άνθρωπο, ως εργαζόμενο, τάχα, στην ΚΕΠΑ Κρυονερίου (η ΚΕΠΑ, σημειωτέον, είχε καταργηθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2009) και τον «μονιμοποίησαν» από το πουθενά.

Δουλειές γρήγορες, όμορφες και καθαρές, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ΑΣΕΠ και άλλα τέτοια «περίεργα».

Όμως, δεν είναι μόνον αυτός ο άνθρωπος «από το πουθενά», τον οποίο ενεφάνισε απατηλά ο κ. Ιωάννης Καλαφατέλης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κρυονερίου (καθότι εισηγητής του θέματος) ως, δήθεν, εργαζόμενο στην ΚΕΠΑ Κρυονερίου.

Είναι και άλλοι δύο, που (σύμφωνα με την Έκθεση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) «δεν απασχολούνταν στην ΚΕΠΑ Κρυονερίου αλλά είχαν προσληφθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Κοινότητα Κρυονερίου, αμφότεροι γιά ένα έτος», και τους οποίους, ομοίως ως άνω, τους ενεφάνισε απατηλά ο κ. Ιωάννης Καλαφατέλης ως, δήθεν εργαζομένους στην ΚΕΠΑ.

Αν μπαίναμε σε ονοματολογία, θα βλέπαμε ότι, από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 5ης Συνεδρίασης του Κ.Σ. Κρυονερίου της 17-2-2009, προκύπτει ότι στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε κοινοτικός σύμβουλος που ψήφισε να «μονιμοποιηθεί» ο γυιός του, κατά παράβαση του άρθρου 99 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., οπότε, βάσει του άρθρου 99 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ., η  46/17-2-2009 απόφαση είναι αυτοδίκαια ΑΚΥΡΗ.

Υ.Γ. Τα πιό πάνω είναι μία μόνον από τις ποικίλες εκδηλώσεις του φαινομένου που, σε επίπεδο Επικράτειας, θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς «διοικητική ασυδοσία και εξαθλίωση» και, σε τοπικό επίπεδο, «Καλαφατελισμό».
Πρόκειται γιά ένα φαινόμενο που πλήττει καίρια τον πυρήνα της Δημοκρατίας, και όχι μόνον.
Αυτό, όμως, είναι ένα άλλο ζήτημα, με το οποίο θα ασχοληθούμε στο μέλλον.