Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

4 Απρ 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την υπ’ αριθ. πρωτ. 16502/14047/27-3-2013 Αναφορά του, με θέμα «Διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου για καταγγελλόμενες αθέμιτες πράξεις και παραλείψεις στην πρώην Κοινότητα Κρυονερίου και στον νυν Δήμο Διονύσου.», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Στις 17-2-2009 συζητήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο της (πρώην) Κοινότητας Κρυονερίου ένα θέμα, το οποίο αφορούσε την μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού  (σύμφωνα με το άρθρο 269 του ν. 3463/2006, υποτίθεται) από την Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Κρυονερίου προς την Κοινότητα Κρυονερίου, λόγω της μετατροπής της άνω Κ.Ε.Π.Α. σε Κοινωφελή Κοινοτική Επιχείρηση.

Το περιεχόμενο του επίσημου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αντίστοιχης απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου (συνημμένο 1) έχει ως εξής:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση 5η της 17ης Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Πρόεδρος: Ιωάννης Καλαφατέλης

Παρόντες σύμβουλοι:  Β. Δημόπουλος, Ε. Γαρεφαλάκης, Ν. Βερβέρης, 
                                      Μ. Λινάρδος, Η. Χιώτης, Δ. Χιώτης, Δ.Ράικος,
                                      Δ. Χριστόπουλος.

Απόντες: Α. Χάλαρης, Ε. Παναγοπούλου.
........................................

ΘΕΜΑ 10ο
"Εγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης στην Κοινότητα Κρυονερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΚΔ&Κ)."

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στο δέκατο θέμα, είναι η έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής...
...: Βάλτο στο τέλος, βάλτο να τελειώσουμε με...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο θέλετε; ...: 11, 12, 13 και μετά το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Στο τέλος να  βάλω αυτό,  επειδή θέλει  να  φύγει  ο  κ. Μπαλαδάκης.
(ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο δέκατο θέμα, είναι η έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του δημοτικού...
Εισηγούμαι στη συνεδρίαση του Σώματος το συγκεκριμένο θέμα, ύστερα από την 25η απόφαση του 2009 του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης, μετατρέπεται σε Κοινωφελή Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 3463/2006, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2733/31-12-2008.
Δεν πρέπει να 'ναι 31ης, πρέπει να 'ναι 23 πρέπει να 'χει δημοσιευτεί, δεν έχει σημασία.
Απ'   τη  μελέτη για την τροποποίηση  της  Κοινοτικής  Επιχείρησης  σε Κοινωφελή Κοινοτική και η οποία εγκρίθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο με αριθμό απόφασης την 114/2008 και συστάθηκε η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση, προέκυψε... Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
... Προέκυψε το πλεονάζον προσωπικό. Από το πλεονάζον προσωπικό, μπορούν να μεταφερθούν στην Κοινότητα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 3463/2006.
Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, ανέρχεται σε δώδεκα εργαζόμενους και η μεταφορά τους θα γίνει στις υπηρεσίες της Κοινότητας Κρυονερίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Από τους ανώτερους εργαζομένους, πρόκειται να μεταφερθούν οι:

1. ......
2. .......
3. .......  
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
9. ........  
10. .......  
11. .......
12.  ......

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να αποφασίσουμε για τη μεταφορά του προσωπικού, όπως και για τη σύσταση των προσωρινών, προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Κοινότητα Κρυονερίου.
Υπάρχει αντίρρηση καμία; Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα.
Από το πιό πάνω απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, προκύπτει ότι, κατά τη συζήτηση του υπ’ όψιν θέματος, συμμετείχε ο κοινοτικός σύμβουλος ......, ο οποίος, κατά παράβαση του άρθρου 115 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ψήφισε να «μονιμοποιηθεί» στην κοινότητα ο γυιός του ...... Εν τοιαύτη περιπτώσει, βάσει του άρθρου 115 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ., η εν λόγω απόφαση είναι ΑΚΥΡΗ.
Και, μάλιστα, ληπτέο υπ’ όψιν εν προκειμένω ότι η συμμετοχή δημοτικού συμβούλου στη συζήτηση και λήψη απόφασης, από την οποία είχε υλικό συμφέρον ο ίδιος ή συγγενής του, συνιστά, εκτός από πειθαρχικό, επί πλέον, και το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θεωρούνται «υπάλληλοι» για την εφαρμογή του άρθρου 159 του Π.Κ.-παράβαση καθήκοντος (Α.Π. 405/1999)
Επίσης, στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχε ο κοινοτικός σύμβουλος ....., ο οποίος ψήφισε να «μονιμοποιηθεί» στην κοινότητα ο (κατά πληροφορίες) γυναικάδελφός του .......

Η ανωτέρω απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου «αποδόθηκε» στο ΦΕΚ Β΄598/2-4-2009 (συνημμένο 2) ως εξής:
Αριθμ. οικ. 1361
Έγκριση μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονερίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου και έγκριση σύστασης δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Αριθμός Απόφασης 46/2009
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφα­σίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και τη μετα­φορά του κάτωθι αναφερόμενου προσωπικού από την Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονε­ρίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου ως πλεονάζον προσωπικό κατόπιν της μετατροπής της σε Κοινωφελή Κοινοτική Επιχείρηση (ΚΟΙΚΕΚ), ΦΕΚ 2733 /τ.Β'/26.1.2009, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ήτοι:
          Α/Α

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

           1


      ΔΕ Διοικητικός

           2

  
      ΥΕ Εργάτρια
   γενικών καθηκόντων

           3


ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων

           4


       ΥΕ Εργάτης
   γενικών καθηκόντων
          
           5


ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
 
           6


ΥΕ Εργάτρια
γενικών καθηκόντων

           7


ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
        
           8


ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

           9


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          10


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          11


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          12


ΠΕ Οικονομολόγος

          13


ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων

          14


ΥΕ Εργάτης
γενικών καθηκόντων
 


2. Εγκρίνει τη σύσταση των ανωτέρω δεκατεσσάρων (14) αναφερόμενων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Κοινότητα Κρυονερίου.
Η δαπάνη ύψους 160.000,00 ευρώ περίπου, που θα προκληθεί από την ανωτέρω μεταφορά έχει προβλε­φθεί στους ΚΑ 20-6021.001, 10-6011.008, 10-6051.005 και 20-6051.001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού της Κοι­νότητας έτους 2009. Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κρυονέρι 19 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

Η αντίστοιχη απόφαση του (τότε) κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, που (υποτίθεται) θα έπρεπε να αποδίδει το περιεχόμενο της ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ απόφασης του Κ.Σ., όπως αυτή προκύπτει από το ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ πρακτικό, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄264/13-4-2009 (συνημμένο 3) ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 1563/6.4.2009 απόφαση Προέδρου της Κοινότητας Κρυονερίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, κατα­τάσσεται το κάτωθι πλεονάζον προσωπικό της Κοινοτι­κής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κρυονερίου (ΚΕΠΑ) στην Κοινότητα Κρυονερίου σε προσωρινές προ­σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με την υπ' αριθμ. 46/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 598/τ.Β'/2.4.2009, ως εξής:
          Α/Α

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

           1


      ΔΕ Διοικητικός

           2

  
      ΥΕ Εργάτρια
   γενικών καθηκόντων

           3


ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων

           4


       ΥΕ Εργάτης
   γενικών καθηκόντων
          
           5


ΥΕ Εργάτρια γενικών καθηκόντων
 
           6


ΥΕ Εργάτρια
γενικών καθηκόντων

           7


ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
        
           8


ΥΕ Εργάτης γενικών
καθηκόντων

           9


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          10


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          11


ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

          12


ΠΕ Οικονομολόγος

          13


ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων

          14


ΥΕ Εργάτης
γενικών καθηκόντων
  


(Αριθμ. βεβ. Κοινότητας Κρυονερίου 1561/3.4.2009).
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

Είναι οφθαλμοφανής η ΑΛΛΟΙΩΣΗ-ΝΟΘΕΥΣΗ του περιεχομένου του αυθεντικού και επίσημου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της εν λόγω απόφασης του Κ.Σ. Κρυονερίου κατά τη μεταφορά του στα Φ.Ε.Κ. Υπάρχει αλλαγή ακόμη και στον τίτλο του θέματος, ενώ έχουν προστεθεί και διάφορα άλλα, πέραν όσων διαλαμβάνονται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό.

Η βασικότερη, βέβαια, νόθευση έγκειται στο γεγονός ότι ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (14) ΣΤΑ Φ.Ε.Κ. (!!!), προστεθέντων στους «δώδεκα» της ...... και του ........

Το γεγονός ότι το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό είναι, εν προκειμένω, το νόμω προβλεπόμενο αυθεντικό και επίσημο πρακτικό, προκύπτει από το άρθρο 113 παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει νόθευση-παραποίηση επίσημου δημοσίου εγγράφου.
Αποτέλεσμα της πιό πάνω απαράδεκτης διαδικασίας ήταν να προσληφθούν στην Κοινότητα Κρυονερίου η ....... και ο ....... επί τη βάσει της κατά τα ανωτέρω νοθευθείσης-παραποιηθείσης «απόφασης» του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου.

Του θέματος των «δεκατεσσάρων του Κρυονερίου» επελήφθη το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), εκδοθείσης σχετικώς της από Φεβρουαρίου 2010 υπ’ αρ. 136/Α/2010 “ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ” (συνημμένο 4), η οποία απεστάλη στην τότε Περιφέρεια (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Αττικής και στην τότε Κοινότητα Κρυονερίου και κοινοποιήθηκε (μεταξύ άλλων) και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με το υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ1Δ/2252/4-3-2010 έγγραφο (συνημμένο 5).
Στην πιό πάνω “ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ” του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ναι μεν δεν εντοπίζεται ούτε η κατ’ άρθρο 115 του ν. 3463/2006 προεκτεθείσα ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ούτε η άνω ΝΟΘΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ της υπ’ όψιν απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως εντοπίζεται ότι πρόκειται περί ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ απόφασης, ληφθείσης «κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 269 του Κ.Δ. & Κ.»
Όπως προκύπτει από την υπ’ όψιν “ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ” του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η εν προκειμένω παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.&Κ.) είναι τόσο κραυγαλέα, ώστε να καθίσταται πλέον ή βέβαιον ότι ο τότε κοινοτάρχης Κρυονερίου (και νυν δήμαρχος Διονύσου), που υπέβαλε ο ίδιος στο κοινοτικό συμβούλιο την εισήγηση για τη μεταφορά των «δώδεκα», από την Κ.Ε.Π.Α. στην Κοινότητα Κρυονερίου, ως εργαζομένων «αορίστου χρόνου», διαβεβαιώνοντας τους κοινοτικούς συμβούλους ότι οι εργαζόμενοι αυτοί πληρούν, δήθεν, τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (βλέπετε συνημμένο 1), υπέβαλε την άνω παραπλανητική εισήγησή του τελώντας σε πλήρη επίγνωση ότι το περιεχόμενό της είναι αναληθές και τούτο δια προφανείς λόγους εξυπηρέτησης “ημετέρων” και άγρας εκλογικής πελατείας.
Προκλητική είναι η περίπτωση των εργαζομένων ....., τοπογράφου μηχανικού, και ....., οικονομολόγου, οι οποίοι δεν απησχολούντο καν στην  Κ.Ε.Π.Α., αλλά στην Κοινότητα Κρυονερίου με σύμβαση μίσθωσης έργου, οπότε, ούτως ή άλλως, δε μπορούσε να τεθεί θέμα μεταφοράς τους(;) στην κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (βλέπετε συνημμένο 4). Παρά ταύτα, ο κ. Ιωάννης Καλαφατέλης, στην άνω εισήγησή του στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κρυονερίου, ενεφάνισε τα δύο πιό πάνω άτομα ως εργαζόμενα, δήθεν, στην Κ.Ε.Π.Α., προκειμένου έτσι, με απατηλό τρόπο, να επιτευχθεί η «μονιμοποίησή» τους (ουσιαστικά) στην κοινότητα, ως εργαζομένων “αορίστου χρόνου”, κατ’ εφαρμογή του (πλήρως άσχετου στη συγκεκριμένη περίπτωση) άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (!)
Ακόμη προκλητικότερη είναι η περίπτωση της ......, μηχανικού δομικών έργων, για την οποία αναφέρεται στην “ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ” του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ότι «Η κοινότητα δεν απέστειλε κανένα στοιχείο.... τα οποία αναζητήθηκαν και τηλεφωνικά» (βλέπετε υποσημείωση στην σελίδα 4 της άνω “ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ”).
Από την πρώτη σελίδα της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της .... ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (συνημμένο 6), αυτή φέρεται να προσλήφθηκε, για πρώτη φορά, στις 1-6-2009, δηλαδή ΜΕΤΑ την κατάταξή της σε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είχε ήδη συντελεστεί με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του τότε κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη στο ΦΕΚ 264 Γ΄/13-4-2009.
Έτσι ερμηνεύεται και το γεγονός ότι «η κοινότητα δεν απέστειλε κανένα στοιχείο»: Προφανώς, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ.
Δηλαδή, όπως προκύπτει, ο κ. Καλαφατέλης εμφάνισε απατηλά, τόσο στην εισήγησή του στο κοινοτικό συμβούλιο όσο και στην πιό πάνω απόφασή του, την κα ...... ως εργαζόμενη, τάχα, στην Κ.Ε.Π.Α. Κρυονερίου (ενώ, όπως προκύπτει, στην πραγματικότητα αυτή δεν εργαζόταν ούτε στην Κ.Ε.Π.Α. ούτε στην Κοινότητα Κρυονερίου), με αποτέλεσμα, βάσει της σχετικής απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου (και της εν συνεχεία απόφασης του κοινοτάρχη Κρυονερίου), αυτή να «μονιμοποιηθεί» στην κοινότητα κυριολεκτικά «από το πουθενά» (!!!).

Μετά την πιό πάνω “ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ” του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι της Κοινότητας Κρυονερίου υποχρεώθηκαν να ανακοινώσουν στους «δεκατέσσερεις» ότι, κατά μήνα Μάϊο έτους 2010, τους απομακρύνουν από την κοινότητα, γενομένης, προφανώς, «αναγκαστικά δεκτής», από πλευράς κοινότητας, της πρότασης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., περί ανάκλησης της παράνομης απόφασης «μονιμοποίησης» των εν θέματι εργαζομένων (βλέπετε “ΠΡΟΤΑΣΗ” συνημμένου 4).
Εν όψει των ανωτέρω και ανεξαρτήτως των προκυπτουσών σχετικών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, πρέπει να γίνει δεκτό, επί πλέον, ότι και τα χρήματα που κατεβλήθησαν από την κοινότητα για τις προσφερθείσες υπηρεσίες των υπ’ όψιν εργαζομένων, με έρεισμα τις άκυρες, άλλως παράνομες, πιό πάνω διοικητικές πράξεις (απόφαση κοινοτικού συμβουλίου και απόφαση κοινοτάρχη), δέον να αναζητηθούν από το Δήμο Διονύσου (ο οποίος, μετά τον «Καλλικράτη», υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου) ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ, άλλως ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ στους υπαίτιους και δη στον κυρίως (αν όχι και αποκλειστικά) υπαίτιο πρώην κοινοτάρχη Κρυονερίου και νυν δήμαρχο Διονύσου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη.
Η απομάκρυνση αυτή, καίτοι ανακοινώθηκε, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, στους «δεκατέσσερεις» του Κρυονερίου, ωστόσο, στην πράξη, δεν υλοποιήθηκε.
Συγκεκριμένα, συνέβησαν τα εξής:
Από τους «δεκατέσσερεις», οι δεκατρείς, εξαιρουμένου του Π. Α., προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με ξεχωριστό δικόγραφο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων οι τρεις, ήτοι οι ....., ...... και ..... (συνημμένο 6) και με άλλο όμοιο δικόγραφο οι λοιποί δέκα (συνημμένο 7).
Τον εξαιρεθέντα ως άνω Π. Α. «αντικατέστησε»(!!!)... ο Π. Ν. (;;;), προστεθείς (και αυτός «από το πουθενά») ως αιτών τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικόγραφο που υπέβαλαν οι άνω τρεις (βλέπετε συνημμένο 6).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 32350/17-12-2012 έγγραφο του Δήμου Διονύσου, που υπογράφει ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης (συνημμένο 8), προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, δήθεν, πρόκειται περί... «παραδρομής» (στο δικόγραφο έχει γραφεί “Π. Ν.” αντί “Π. Α.”), πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί, διότι αφ’ ενός μεν ο Ν. Π., εξ όσων πληροφορήθηκα, είναι υπαρκτό πρόσωπο στο Κρυονέρι, αφ’ ετέρου δε, στην αίτηση ασφαλιστικών (συνημμένο 6) ο Ν. Π. ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε κατ’ ευθείαν στην Κοινότητα Κρυονερίου, στις 1-6-2009, δηλαδή ότι δεν εργαζόταν στην Κ.Ε.Π.Α. Κρυονερίου (η οποία, άλλωστε, είχε ήδη καταργηθεί από τον Ιανουάριο του 2009), ενώ ο Α. Π., εξ όσων προκύπτουν από την Έκθεση Ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., φέρεται εργαζόμενος στην Κ.Ε.Π.Α.
Με το ίδιο πιό πάνω έγγραφο (συνημμένο 8), ο κ. Καλαφατέλης ισχυρίζεται ότι ο δήμος έχει ζητήσει να γίνει η σχετική... «διόρθωση». Ανεξαρτήτως του ότι δεν γίνεται κατανοητός ο τρόπος που μπορεί να γίνει μιά τέτοια «διόρθωση», και μάλιστα με αναδρομικά αποτελέσματα, γεγονός παραμένει ότι, με έρεισμα την οικεία αίτηση ασφαλιστικών (συνημμένο 6), ο Ν. Π. (και ΟΧΙ ο Α. Π.) είναι αυτός που απέσπασε τις δικαστικές προσωρινές διαταγές που υποχρέωναν το δήμο να αποδέχεται τις υπηρεσίες του. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο Α. Π. όλως παρανόμως είναι εργαζόμενος στο Δήμο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως βεβαιώνει ο κ. Δήμαρχος (βλέπετε συνημμένο 8) και προκύπτει από τη σχετική «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (συνημμένο 9), καθ’ όσον αυτός ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.
Ούτε, βέβαια, είναι νόμιμο άλλος να παίρνει δικαστική προσωρινή διαταγή (ο Ν. Π.) και άλλος να εργάζεται στο Δήμο (Α. Π.), όπως συμβαίνει εν προκειμένω.
Κατά ταύτα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα χρήματα που κατεβλήθησαν από την πρώην Κοινότητα Κρυονερίου και εν συνεχεία από τον Δήμο Διονύσου για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του Α. Π., με έρεισμα τις δικαστικές προσωρινές διαταγές του ... Ν. Π., δέον να αναζητηθούν από το Δήμο Διονύσου (ο οποίος, μετά τον «Καλλικράτη», υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου) ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ, άλλως ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ στους υπαίτιους.
Ακόμη, σε ό,τι αφορά την ...., είναι άκρως «περίεργο» πως αυτή ισχυρίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου ότι προσλήφθηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Κοινότητας Κρυονερίου (δηλαδή τον κ. Καλαφατέλη) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας ενός έτους, από 1-6-2009 έως 31-5-2010 (βλέπετε συνημμένο 6), ενώ ο ίδιος ο κ. Καλαφατέλης ισχυρίζεται ότι τέτοια σύμβαση δε βρέθηκε στον ατομικό της φάκελο (βλέπεται συνημμένο 8). Λέει ψέματα η κα .... στο Δικαστήριο; Και, αν λέει αλήθεια ο κ. Δήμαρχος, πως πληρώθηκε, χωρίς ύπαρξη αντίστοιχης σύμβασης, η ...... για το πιό πάνω χρονικό διάστημα;
Αντίστοιχο ερώτημα προκύπτει και για τον Α. Π., δεδομένου ότι, κατά τους ισχυρισμούς του κ. Καλαφατέλη πάντοτε, ούτε στο δικό του φάκελο βρέθηκε παρόμοια σύμβαση (βλέπετε συνημμένο 8).
Εν πάση περιπτώσει, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι τέσσερεις εκ των «δεκατεσσάρων» του Κρυονερίου, ήτοι οι ....., ....., ...... και Α. Π., συνέχισαν να εργάζονται στην Κοινότητα Κρυονερίου και, εν συνεχεία, στο Δήμο Διονύσου, οι τρεις πρώτοι αποσπώντας δικαστικές προσωρινές διαταγές, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και ο τέταρτος αυθαιρέτως, χωρίς κανένα απολύτως έρεισμα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τους λοιπούς δέκα εργαζόμενους του Κρυονερίου (που τους είχε ανακοινωθεί προφορικά η παύση εργασίας τους από 18-5-2010), αυτοί παρ’ όλον εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου-μίσθωσης έργου στην Κ.Ε.Π.Α. Κρυονερίου-Κοινότητα Κρυονερίου, με την από 29-4-2010 (γεν. αρ. καταθ. 86718/10-5-2010, αρ. καταθ. δικογρ. 2456/10-5-2010) κύρια αγωγή τους, ζητούσαν να υποχρεωθεί δικαστικά η Κοινότητα Κρυονερίου να συνεχίσει να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους ως συμβασιούχων «αορίστου χρόνου».
Η συζήτηση της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έγινε στις 20-7-2010.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης  παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου και νυν δήμαρχος Δήμου Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης και διόρισε τον δικηγόρο κ. Αθανάσιο Διαθεσόπουλο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της κοινότητας στη συγκεκριμένη δίκη.
Οι ενάγοντες παραστάθηκαν δια του δικηγόρου κ. Ανδρέα Σωτηρακόπουλου.
Στις 21-6-2011 δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 1152/2011 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (συνημμένο 10), με την οποία απορρίφθηκε η πιό πάνω κύρια αγωγή των εν θέματι εργαζομένων. Με τη δικαστική απόφαση αυτή υπήρξε οριστική κρίση (με τη διαδικασία της κύριας δίκης) ότι για τους πιό πάνω εργαζόμενους-ενάγοντες δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως εργαζομένων «αορίστου χρόνου».

Παράλληλα με την κατάθεση της κύριας αγωγής, οι εν θέματι εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους κ. κ. Νικόλαο Σωτηρακόπουλο και Κων/νο Καρανάσιο, με την από 30-4-2010 (γεν. αρ. καταθ. 83548/4-5-2010, αρ. καταθ. δικογρ. 6826/4-5-2010) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (συνημμένο 7), ζήτησαν να διαταχθεί η Κοινότητα Κρυονερίου (είτε η Κοινοτική Κοινωφελής επιχείρηση Κοινότητας Κρυονερίου, η οποία είχε υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κ.Ε.Π.Α.) να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες τους, με βασικό αιτιολογικό επιχείρημα ότι «πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αγωγή» τους αυτή.
Η συζήτηση της πιό πάνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και ματαιώσεις, έγινε στις 3-9-2012, εκδοθείσης, τελικά, της σχετικής υπ’ αρ. 9386/2012 απορριπτικής απόφασης του άνω Δικαστηρίου, που δημοσιεύτηκε στις 24-9-2012 (συνημμένο 11).
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο Δήμος Διονύσου (ο οποίος, μετά τον “Καλλικράτη”, υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας Κρυονερίου) εκπροσωπήθηκε από το Δήμαρχο Διονύσου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ο οποίος διόρισε τον δικηγόρο που υπηρετεί στο δήμο, κ. Ιωάννη Βασιλείου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου στη συγκεκριμένη δίκη.
Για τους αιτούντες παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους κ. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος.

Από το περιεχόμενο της πιό πάνω υπ’ αρ. 9386/2012 απόφασης προκύπτει ότι, παρά τα αντιθέτως οφειλόμενα, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη (ΔΗΛΑΔΗ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ) δεν ενημέρωσε το Δικαστήριο για την ύπαρξη, εν προκειμένω, οριστικής δικαστικής κρίσης με τη διαδικασία της κύριας δίκης (δηλαδή για την ύπαρξη της υπ’ αρ. 1152/2011 δικαστικής απόφασης).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9386/2012 πιό πάνω απόφαση, η από 4-5-2010 αντίστοιχη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων «σκοπεί να εξασφαλίσει προσωρινά τη συνέχιση της λειτουργίας της εριζόμενης εργασιακής σχέσης, μέχρι την οριστική κρίση της» και τούτο «για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάσταχτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης».
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ευρίσκει νόμιμο έρεισμα, εν προκειμένω, μόνον ενόσω δεν υπάρχει οριστική απόφαση επί της κύριας αγωγής για την «εριζόμενη εργασιακή σχέση».
Εν τοιαύτη περιπτώσει, προκύπτει ότι, μετά την 21-6-2011, ημερομηνία δημοσίευσης της προαναφερθείσης υπ’ αρ. 1152/2011 οριστικής απόφασης της κύριας δίκης, έπαυσε υφιστάμενο κάθε νόμιμο έρεισμα περαιτέρω συνέχισης της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης προσωρινών διαταγών, συνεπώς, μετά την 21-6-2011, έπρεπε να παύσει οτιδήποτε είχε σχέση με τη διαδικασία αυτή και να εφαρμοσθεί ΑΜΕΣΑ η άνω οριστική απόφαση της κύριας δίκης.
Παρά ταύτα, κατά τα ακολούθως εκτιθέμενα, όλως απαραδέκτως, η διαδικασία των υπ’ όψιν ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης προσωρινών διαταγών συνεχίστηκε επί ... δεκαπέντε (15) ολόκληρους μήνες (!!!) ΜΕΤΑ τη δημοσίευση της πιό πάνω υπ’ αρ. 1152/2011 οριστικής απόφασης της κύριας δίκης.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9386/2012 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων:

«Ειδικότερα, η κρινόμενη αίτηση προσδιορίστηκε για να συζητηθεί αρχικά στη δικάσιμο της 8-6-2010, οπότε και αναβλήθηκε για σημαντική αιτία και δη λόγω της αποχής των δικηγόρων, για τη δικάσιμο της 1-12-2010, οπότε και η συζήτηση ματαιώθηκε. Ακολούθως, η κρινόμενη αίτηση επαναφέρθηκε προς συζήτηση, με επιμέλεια των αιτούντων, με την από 2-12-2010 και με αριθμό καταθέσεως 20380/2010 κλήση τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19-1-2011, οπότε και αναβλήθηκε, με κοινό αίτημα των διαδίκων, για τη δικάσιμο της 14-6-2011, οπότε αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο της 23-9-2011. Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο η συζήτηση της αιτήσεως αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18-1-2012 προκειμένου να συνεκδικασθεί με συναφή αίτηση, αναβληθείσα, ωστόσο, εκ νέου για τη δικάσιμο της  15-6-2012, οπότε και ματαιώθηκε λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεπεία της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών της 17-6-2012. Μετά τις ανωτέρω αναβολές και ματαιώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις σχετικές επισημειώσεις των εκάστοτε επιληφθέντων Δικαστών επί των ανωτέρω δικογράφων (αιτήσεως και κλήσεων), η κρινόμενη αίτηση επαναφέρθηκε εκ νέου, με την από 15-6-2012 και με αριθμό κατάθεσης 108495/10878/2012 κλήση των αιτούντων, προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 3-9-2012, οπότε και συζητήθηκε.»

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι, ΜΕΤΑ τη δημοσίευση, στις 21-6-2011, της υπ’ αρ. 1152/2011 οριστικής δικαστικής απόφασης της κύριας δίκης, μεσολάβησαν, όλως ανεπιτρέπτως, δύο αναβολές στη συζήτηση των ασφαλιστικών και μία ματαίωση-επαναφορά της αίτησης ασφαλιστικών, μέχρις ότου αυτή (η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων), συζητηθεί, τελικά,  στις 3-9-2012.
Στις πιό πάνω δύο αναβολές της συζήτησης της αίτησης των ασφαλιστικών και τη μία ματαίωση-επαναφορά της αίτησης ασφαλιστικών, αντιστοιχούν, συνολικά, τρεις (3) ανεπίτρεπτες προσωρινές διαταγές, εκδοθείσες ΜΕΤΑ τη δημοσίευση της πιό πάνω υπ’ αρ. 1152/2011 οριστικής απόφασης της κύριας δίκης (!!!).
Επίσης, παρά τα αντιθέτως οφειλόμενα, ουδεμία απολύτως ενέργεια έγινε σε ό,τι αφορά την προσωρινή διαταγή που αντιστοιχεί στην αναβολή της 14-6-2011, προκειμένου αυτή να παύσει ισχύουσα μετά την 21η-6ου-2011, ημερομηνία δημοσίευσης της οριστικής απόφασης της κύριας δίκης.
Περαιτέρω, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, επίσης παρά τα αντιθέτως οφειλόμενα, κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το Δικαστήριο έμεινε ανενημέρωτο για την ύπαρξη της 1152/2011 απόφασης, με κίνδυνο, έτσι, η αίτηση ασφαλιστικών να γίνει αποδεκτή, παρά την ύπαρξη αντιθέτου οριστικής κρίσης, και να συνεχίσουν, έτσι, οι εν θέματι εργαζόμενοι να εργάζονται και να αμείβονται παρανόμως, ποιός ξέρει για πόσα ακόμη χρόνια. Απ’ αυτό και μόνο το ενδεχόμενο μπορεί να γίνει κατανοητό το μέγεθος του ατοπήματος της παράλειψης ενημέρωσης των δικαστών των προσωρινών μέτρων για την ύπαρξη της 1152/2011 πιό πάνω οριστικής δικαστικής απόφασης, που είχε προκύψει με τη διαδικασία της κύριας δίκης.

Τέλος, με καθυστέρηση δεκαπεντέμισυ περίπου μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 2199/8-10-2012 απόφαση του Δημάρχου Διονύσου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη  (συνημμένο 12), δυνάμει της οποίας παύθηκε η διατήρηση των πιό πάνω ατόμων «στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, η οποία είχε συντελεστεί σε εκτέλεση διαδοχικών προσωρινών διαταγών».
Κατά ταύτα, η διατήρηση των εν θέματι ατόμων ως εργαζομένων στο δήμο δεν έπαυσε αμέσως μετά την 21-6-2011, ημερομηνία δημοσίευσης της οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής, όπως ήταν το νόμιμο, αλλά αμέσως μετά τις 8-10-2012, ημερομηνία έκδοσης της άνω υπ’ αρ. 2199/8-10-2012 σχετικής δημαρχιακής απόφασης.
Καθ’ όλο το μεσολαβήσαν διάστημα των δεκαπεντέμισυ περίπου μηνών, όπως προκύπτει, οι εν θέματι εργαζόμενοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο δήμο παράνομα και, ως εκ τούτου, τα χρήματα που έλαβαν για την εργασία αυτή πρέπει να επιστραφούν στο δήμο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεδομένου και ότι δεν είναι επιτρεπτός εν προκειμένω, όπως με ενημέρωσαν, ο συμψηφισμός των πιό πάνω χρημάτων με τα «δεδουλευμένα» που ενδεχομένως να δικαιούνται οι εργαζόμενοι και τα οποία, εφ’ όσον θελήσουν, πρέπει να τα διεκδικήσουν δικαστικώς.

Θεωρώ ότι για τις εν προκειμένω παραβατικού χαρακτήρα υπηρεσιακές πράξεις και παραλείψεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα προεκτεθέντα, οι προσωπικές ευθύνες του κ. Δημάρχου είναι «εκ των ουκ άνευ», δεδομένου ότι αυτός τυγχάνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου στα δικαστήρια και, συνεπώς, τελούσε σε πλήρη επίγνωση της όλης υποθέσεως ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, παραδείγματος χάριν, ότι ο κ. Καλαφατέλης παραστάθηκε αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-7-2010, οπότε και συζητήθηκε η κύρια αγωγή των εργαζομένων, επί της οποίας εκδόθηκε η προαναφερθείσα 1152/2011 οριστική δικαστική απόφαση, άρα, γνώριζε άμεσα και εξ ιδίας αντιλήψεως το χρόνο που είχε διεξαχθεί η κύρια δίκη.
Από την προϊστορία του θέματος, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι ο κ. Καλαφατέλης είχε άμεσο προσωπικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κύριας δίκης, όχι μόνον διότι ενδιεφέρετο, προφανώς, για την οριστική «τακτοποίηση» των εργαζομένων, χάριν της οποίας είχε προβεί, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, ακόμη και σε αθέμιτες πράξεις, αλλά και διότι ο ίδιος προσωπικώς «θα έπεφτε στα μαλακά», σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που προέκυπταν από τις πιό πάνω αθέμιτες πράξεις του, σε περίπτωση, εννοείται, που οι δέκα εργαζόμενοι κέρδιζαν την κύρια δίκη και καθίσταντο, έτσι, εργαζόμενοι «αορίστου χρόνου». Σ’ αυτή την περίπτωση, θα προεβάλετο ως «ελαφρυντικό» ότι, ασχέτως του ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δε μπορούσαν να γίνουν εργαζόμενοι «αορίστου χρόνου» βάσει του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, ωστόσο, «επί της ουσίας» και βάσει δικαστικής απόφασης, αυτοί, πράγματι, ετύγχαναν   εργαζόμενοι «αορίστου χρόνου».
Εν όψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι πλέον ή βέβαιον ότι ο κ. Καλαφατέλης πληροφορήθηκε άμεσα το αποτέλεσμα της κύριας δίκης, δεδομένου και ότι θα έσπευδαν να τον πληροφορήσουν σχετικά, ούτως ή άλλως, είτε ο διορισμένος από αυτόν δικηγόρος που εχειρίζετο την υπόθεση από πλευράς κοινότητας είτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι, με τους οποίους, προφανώς, βρισκόταν σε συνεχή επαφή για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι ανήκουστο, ακόμη και δεκαπέντε μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης επί της κύριας δίκης, αυτή να παραμένει «στο σκοτάδι» και, παρά τα αντιθέτως οφειλόμενα, να μην ενημερώνονται για την ύπαρξή της ούτε καν οι δικαστές των ασφαλιστικών μέτρων, με κίνδυνο, λόγω της μη ενημέρωσής τους αυτής, ακόμη και να εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών αντίθετη προς αυτή της κύριας δίκης και να συνεχισθεί έτσι ανεπιτρέπτως η παράνομη προσφορά υπηρεσιών των εν λόγω εργαζομένων στο δήμο, ποιός ξέρει για πόσα ακόμη χρόνια.


Κε  Γενικέ,

Στο υπ’ αρ. πρωτ. 8531/5501/16-6-2011 έγγραφο της υπηρεσίας που προΐστασθε, δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που υπογράφει ο πρώην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος, και εις ό,τι αφορά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/2252/4-3-2010 εγγράφου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (συνημμένο 5), αναφέρεται ότι «με το υπ’ αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/8724/01-06-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής διεβιβάσθη ο σχετικός φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 143 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την επιβολή ποινής αργίας και τη διάρκεια αυτής, όπου και εκκρεμεί».
Έχουμε φτάσει στο έτος 2013. Ποιά είναι η τύχη της πιό πάνω υπόθεσης πειθαρχικού ελέγχου, ακόμη «εκκρεμεί»; Διότι ο Δήμος Διονύσου «βοά» ότι η υπόθεση «έχει μπει στο συρτάρι». Αληθεύει; Παρακαλώ να με ενημερώσετε για την εξέλιξη της υποθέσεως, χορηγώντας μου και τα σχετικά έγγραφα.
Τέλος, παρακαλώ να προβείτε σε πειθαρχικό έλεγχο για όλες τις παραβατικού χαρακτήρα πράξεις και παραλείψεις (εννοείται, πέραν όσων εντοπίζονται στην υπ’ αρ. 136/Α/2010 Έκθεση Ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., για τις οποίες, υποτίθεται, ο πειθαρχικός εκκρεμεί), όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα να έχουν τελεστεί, με βασικό πρωταγωνιστή τον πρώην κοινοτάρχη Κρυονερίου και νυν δήμαρχο Διονύσου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη.