Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

11 Απρ 2013

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο 4)

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσιος Ζαμάνης κατέθεσε στο Δήμο την υπ’ αρ. πρωτ. 10490/5-4-2013 αίτησή του, απόσπασμα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω:
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το έργο «Περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Σταμάτας.»

 Σχετ. Το με αρ. πρωτ. 5802/29-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Με την υπ’ αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 2126 Β΄/14-10-2008) «Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ν. 3669/2008)», καθορίστηκε ο τύπος Α και ο τύπος Β των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής δημοπρασίας δημοσίων έργων.
Στο άρθρο 17 και των δύο πιό πάνω τύπων διακηρύξεων ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου (σελίδες 30284 και 30294-14 άνω ΦΕΚ) «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου-Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης» διαλαμβάνονται τα εξής:

«Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ....
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού».

Όπως προκύπτει από το άνω σχετικό έγγραφό σας, ο προϋπολογισμός του εν θέματι έργου, χωρίς Φ.Π.Α., είναι 678.861,79 ευρώ.
Από την σχετική υπ’ αρ. πρωτ. 35290/14-11-2011 Εργολαβική Σύμβαση, μεταξύ του κ. Δημάρχου και του αναδόχου κ. Ι. Γκαζιάνη, προκύπτει ως ποσοστό προσφερθείσης έκπτωσης επί του άνω προϋπολογισμού 44,18%.
Εν όψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 3669/2008, το ύψος της πρόσθετης  εγγύησης (δηλαδή πέραν αυτής των 34.000 ευρώ που αναφέρεται στην άνω Εργολαβική Σύμβαση) που θα έπρεπε να είχε προσκομίσει ο ανάδοχος του έργου για την υπογραφή της σύμβασης στις 14-11-2011, υπολογίζεται ως εξής:

Στο εύρος ποσοστών έκπτωσης από 12%-22%, αντιστοιχεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 5% επί του προϋπολογισμού.
Στο εύρος ποσοστών έκπτωσης από 22%-32%, αντιστοιχεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 10% επί του προϋπολογισμού.
 Στο εύρος ποσοστών έκπτωσης από 32%-44,18%, αντιστοιχεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου (1,5% Χ 12,18=) 18,27% επί του προϋπολογισμού.
Κατά ταύτα, η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται, συνολικά, σε ποσοστό (5% + 10% + 18,27%=) 33,27% επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι σε (678.861,79 Χ 33,27%=) 225.857,32 ευρώ.
Η πιό πάνω πρόσθετη εγγύηση, ύψους 226.000 ευρώ, κατά παράβαση του νόμου, δεν προσκομίσθηκε για την υπογραφή της σύμβασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, για την υπογραφή της υπ’ αρ. πρωτ. 35290/14-11-2011 σχετικής Εργολαβικής Σύμβασης, μεταξύ του κ. Δημάρχου, ως εκπροσώπου του Δήμου, και του αναδόχου του έργου κ. Ι. Γκαζιάνη, αντί, κατά νόμον, να προσκομιστούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου από πλευράς αναδόχου συνολικού ύψους (34.000 + 226.000=) 260.000 ευρώ, προσκομίστηκε μία εγγυητική ύψους μόνον .....34.000 ευρώ (!!!), γεγονός που καθιστά την πιό πάνω Εργολαβική Σύμβαση ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Σημειωτέον ότι το έργο φέρεται να έχει πληρωθεί ήδη στο μεγαλύτερο ποσοστό του βάσει σχετικού εντάλματος πληρωμής (εξ όσων είναι γνωστό, μένει ανεξόφλητο μόνον ένα υπόλοιπο της τάξης των 70.000 ευρώ).

Εν όψει των ανωτέρω, γεννώνται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Πως ο κ. Δήμαρχος υπέγραψε την πιό πάνω Εργολαβική Σύμβαση παράνομα, χωρίς την νόμω προβλεπόμενη πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 226.000 ευρώ;
Τι απαντά ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ν. Παππάς;

Πως εκδόθηκε και πληρώθηκε το πιό πάνω ένταλμα πληρωμής και, μάλιστα, με την έγκριση (προφανώς) της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκεί τον σχετικό έλεγχο νομιμότητος;


Παλιότερες σχετικές αναρτήσεις:

  1. ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο1) 
  2. ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο2)
  3. ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ (Νο3)