Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

30 Απρ 2013

Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης, αντιπρόεδρος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, υπέβαλαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αριθ. πρωτ. 24135/20205/30-4-2013 προσφυγή τους κατά των υπ’ αριθμούς 96 έως και 114 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της 24-4-2013, λόγω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:


Κατ’ άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «2. Το δημοτικό συμβούλιο.... εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής...»
Δυνάμει της υπ’ αρ. 3/13-1-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, εκδοθείσης σ’ εφαρμογή του άνω άρθρου 74 του ν. 3852/2010, ως (τακτικά) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2013-31/8/2014 εξελέγησαν οι 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 3. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας 4. Πέππας Νικόλαος 5. Σακελλαρίου Διονύσιος 6. Ζαμάνης Διονύσιος  7. Μπούσμπουρας Αθανάσιος και  8. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ.
Κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή.... αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο ΚΑΙ από .... οκτώ (8) μέλη ....»
Από τη διατύπωση της πιό πάνω διάταξης είναι ΠΡΟΔΗΛΟ ότι, σε κάθε περίπτωση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ο δήμαρχος να ορίσει ως πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (τακτικό) μέλος της.
Αυτό, εκτός του ότι είναι ΣΑΦΕΣ από τη χρήση του συμπλεκτικού συνδέσμου ΚΑΙ  στην άνω διατύπωση του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010, είναι και ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, δεδομένου ότι, υπό την αντίθετο εκδοχή, τα νόμω προβλεπόμενα (εν προκειμένω) οκτώ (τακτικά) μέλη της οικονομικής επιτροπής θα ολιγόστευαν, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, σε επτά.
Παρά ταύτα, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ο κ. Δήμαρχος όρισε ως πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής τον αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο, ο οποίος, όμως, τυγχάνει εν εκ των οκτώ (8) τακτικών μελών της, των εκλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή με τον ΠΑΡΑΝΟΜΟ ορισμό του εκλεγέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο τακτικού μέλους κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της Ο.Ε., η Ο.Ε. έμεινε «κολοβή», με επτά (7) τακτικά μέλη (αντί των νόμω προβλεπομένων οκτώ), γεγονός και αυτό ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
Έτσι, παρά τις διαμαρτυρίες μας, κωφεύοντος του κ. Πέππα (και όχι μόνον), από την αρχή του χρόνου, η Ο.Ε. συνεδριάζει και λαμβάνει ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις, αφού η σύνθεσή της είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, πρώτον λόγω του άνω ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ορισμού του κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της, δεύτερον λόγω της άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ «ΚΟΛΟΒΩΣΗΣ» της Ο.Ε. από 8μελή σε 7μελή και, τρίτον, λόγω του ότι το όγδοο ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ τακτικό μέλος της (αφού απέμειναν μόνον επτά τακτικά μέλη) αναπληρώνει μονίμως, πράγμα ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ένα αναπληρωματικό μέλος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ’ αρ. πρωτ. 1245/19-4-2013 Πρόσκληση του κ. Πέππα, μεταξύ των οκτώ (8) μελών (υποτίθεται τακτικών) που προσκαλούνται να προσέλθουν στη 10η συνεδρίαση της Ο.Ε. της 24-4-2013 συμπεριλαμβάνεται ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ο κ. Χιώτης Ηρακλής, ο οποίος είναι ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ μέλος.
Αυτή η πρόσκληση για συμμετοχή αναπληρωματικού στην Ο.Ε. (μόνιμη κατάσταση) δεν οφείλεται σε κάποιο κώλυμα οποιουδήποτε τακτικού μέλους αλλά στο γεγονός ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΓΔΟΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε., όπως προβλέπει ο νόμος, οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. Πέππας σε μία ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ «ΚΟΛΟΒΩΜΕΝΗ» κατά τα ανωτέρω Ο.Ε., για να συγκαλυφθούν οι παρανομίες αυτές, διαπράττει την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της υπ’ αυτού πρόσκλησης (μονίμως) του πρώτου αναπληρωματικού (του κ. Χιώτη), στη θέση του, εν τοις πράγμασι, «ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ» όγδοου τακτικού μέλους.
Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει και ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, δεδομένου ότι ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ως άνω προσκληθείς πρώτος αναπληρωματικός κ. Χιώτης «έστειλε» να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Ο.Ε., «αντ’ αυτού», την δεύτερη αναπληρωματική κα Τζανετή  Αγάθη-Έλλη, γεγονός βέβαια ΠΑΡΑΝΟΜΟ και αυτό.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση των προσβαλλόμενων εν θέματι δέκα εννέα (19) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ως ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ, ήτοι λόγω παράνομης σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της κατά τα ήδη λεπτομερώς και αναλυτικώς  προεκετεθέντα.