Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

1 Μαρ 2013

Προσφυγή Α. Πασιπουλαρίδη Θ. Στάικου ΚΑΙ Δ. Ζαμάνη για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στην ΕΣΤΙΑ

Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Θεόδωρος Στάικος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και Διονύσιος Ζαμάνης, δημοτικός σύμβουλος κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 10800/9244/28-2-2013 Προσφυγή τους κατά της υπ’ αριθ. 18/13-2-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:


Όπως είναι αυτονόητο, μετά το πέρας της σχετικής συζήτησης-ψηφοφορίας στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), έπρεπε να ανακοινωθεί και το αποτέλεσμα της οικείας απόφασης (εν προκειμένω της υπερψήφισης ή μη της εισήγησης), άλλως, η όλη διαδικασία δεν αποπερατούται νομίμως ΕΝΤΟΣ των πλαισίων της λειτουργίας του Δ.Σ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δια προφανείς λόγους σκοπιμότητας, το αποτέλεσμα της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ανακοινώθηκε μετά την σχετικώς διεξαχθείσα στο Δ.Σ. συζήτηση-ψηφοφορία, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Σώματος, παρά «μαγειρεύτηκε» από τον Πρόεδρό του, ερήμην του Δ.Σ., και το «αποτέλεσμα» αυτό το πληροφορηθήκαμε δεκατέσσερεις (14) μέρες μετά (!!!) από την ημέρα της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ.
Η συζήτηση έγινε στις 13-2-2013. Το «αποτέλεσμα», με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ., έμεινε «μετέωρο» μέχρι τις 27-2-2013, δηλαδή μέχρι την δημοσίευση της «απόφασης», που έγινε στις 27-2-2013(βλ. συνημμένο 1).
Όμως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καμία απολύτως νόμιμη εξουσιοδότηση να «μαγειρεύει» τις αποφάσεις του Δ.Σ. εκτός των πλαισίων λειτουργίας του συλλογικού αυτού οργάνου, συνεπώς, εν προκειμένω, η πιό πάνω παράνομη αυθαιρεσία του συνεπάγεται την νόμω ανυπαρξία, άλλως ακυρότητα, της προσβαλλόμενης «απόφασης», καθ’ όσον, πράγματι, πρόκειται περί παράνομης ΑΤΟΜΙΚΗΣ «απόφασης» του κ. Προέδρου και όχι νόμιμης συλλογικής απόφασης του Δ.Σ.
Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι το σχετικό ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πρακτικού (συνημμένο 2) δεν επιτρέπεται νόμιμα να διαλαμβάνει πράγματα πέραν αυτών που προκύπτουν, αποκλειστικά και μόνον, από το αντίστοιχο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό (συνημμένο 3), καθ’ όσον, στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα επρόκειτο περί αποσπάσματος του αντίστοιχου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού αλλά για κάτι άλλο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ στο άνω απομαγνητοφωνημένο πρακτικό το ζήτημα της υπερψήφισης ή μη της εισήγησης αφήνεται «μετέωρο», προκειμένου να «μαγειρευτεί» εκ των υστέρων και ερήμην του Δ.Σ., στο απόσπασμα του πρακτικού αυτού προστίθενται, αυθαιρέτως, παρανόμως και κατ’ αλλοίωση του περιεχομένου του, επί πλέον, και οι «λαθροχειρίες» του κ. Προέδρου. Δηλαδή, εν προκειμένω, προκύπτει και παράνομη αλλοίωση του περιεχομένου του ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, με ευθύνη του κ. Προέδρου, ο οποίος το υπογράφει και, έτσι, βεβαιώνει αναληθώς την πιστότητά του, δήθεν, ως «αυθεντικού» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ του αντίστοιχου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού. Και, η άνω αλλοίωση του αυθεντικού απομαγνητοφωνημένου πρακτικού καθιστά την βαλλόμενη απόφαση νόμω ανυπόστατη, άλλως παράνομη.
Κατ’ άρθρο 97, παρ. 6, του ν. 3463/2006/(Δ.Κ.Κ.) «Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους».
Η κατά τον προβλεπόμενο από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Δ.Κ.Κ.) τρόπο δημοσίευση των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων αποτελεί συστατικό της νομίμου υποστάσεως αυτών, η παράλειψη του οποίου συνεπάγεται το ανυπόστατο της σχετικής αποφάσεως (Σ.τ.Ε. 181/1998, Σ.τ.Ε. 2558,1924/1996 κ.α.).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, η προσβαλλόμενη «απόφαση» δημοσιεύτηκε δεκατέσσερεις (14) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (βλ. συνημμένο 1), κατά παράβαση της άνω διάταξης, ήτοι κατά παράλειψη της τήρησης του τρόπου δημοσίευσης των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, όπως ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τον Δ.Κ.Κ., συνεπώς η εν λόγω «απόφαση», και δια τον λόγον αυτόν, τυγχάνει νόμω ανυπόστατη, άλλως παράνομη.
Σύμφωνα με το άρθρο 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, «Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο... Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του υπ’ όψιν δημοτικού νομικού προσώπου δεν ορίστηκαν με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), καθ’ όσον η έγκριση αυτή θεωρήθηκε... περιττή (!!!). Αυτό που έγινε ήταν να προταθούν από τον κ. Δήμαρχο (ή και άλλους) διάφορα ονόματα, τα οποία, χωρίς να εγκριθούν από το Δ.Σ. καθ’ οιονδήποτε τρόπο (βλέπετε συνημμένο 3), κατ’ αλλοίωση του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού, εμφανίζονται ως, δήθεν, «ορισθέντα» με .... απόφαση του Δ.Σ. (βλέπετε συνημμένο 2), ενώ, τόσο από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό όσο, ακόμη, και από αυτό το αλλοιωθέν ως άνω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πρακτικού, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πρόταση ουδέποτε τέθηκε, με ψηφοφορία, προς έγκριση στο Δ.Σ. και ότι, συνεπώς, ουδεμία απολύτως σχετική απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη εν προκειμένω, όπως αναληθώς διαλαμβάνεται στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ αυτό.
Καμία απολύτως ψηφοφορία δεν έγινε στο Δ.Σ. για το υπ’ όψιν θέμα, προκειμένου να εγκριθεί (ή όχι) από το Σώμα η συγκεκριμένη πρόταση στελέχωσης του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω δημοτικού νομικού προσώπου.
Η εισήγηση βαφτίστηκε, κατ’ ευθείαν και άνευ ψηφοφορίας, ως «απόφαση ορισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο», κατά παράβαση της άνω διάταξης του άρθρου  240, παρ. 1, του ν. 3463/2006.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν υφίσταται νομίμως κανείς απολύτως ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο των προσώπων που διαλαμβάνονται στην εν λόγω «απόφαση», ως μελών, δήθεν, του διοικητικού συμβουλίου του υπ’ όψιν δημοτικού νομικού προσώπου, γεγονός που καθιστά τον «ορισμό» τους αυτό νόμω ανυπόστατο και την προσβαλλόμενη απόφαση παράνομη.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, ΠΡΩΤΑ ορίζονται νομίμως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  του δημοτικού νομικού προσώπου και, ΜΕΤΑ τον ορισμό των μελών αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΑ τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, εφ’ όσον, κατά τα ήδη προεκτεθέντα δεν υφίσταται κανένας απολύτως νόμιμος ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω δημοτικού νομικού προσώπου από το Δ.Σ., δεν επιτρέπεται, κατά νόμον, να επακολουθήσει οποιαδήποτε εκλογή προέδρου - αντιπροέδρου. Άρα, η επακολουθήσασα εν προκειμένω «εκλογή» προέδρου - αντιπροέδρου (και των αναπληρωτών τους) τυγχάνει παράνομη κατ’ αρχήν και εκ προοιμίου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 4, του ν. 3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο «λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά».
Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 5, του ν. 3463/2006 «Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο ή άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόταση ορισμού ως προέδρου του υπ’ όψιν δημοτικού νομικού προσώπου του κ. Γαρεφαλάκη έλαβε 19 θετικές ψήφους έναντι 21 αρνητικών, η πρόταση ορισμού ως προέδρου του κ. Σαριτζόγλου έλαβε 0 θετικές ψήφους έναντι 21 αρνητικών, η πρόταση ορισμού ως αντιπροέδρου του κ. Ίσσαρη έλαβε 18 θετικές ψήφους έναντι 21 αρνητικών και, τέλος, η πρόταση ορισμού ως αντιπροέδρου του κ. Σαριτζόγλου έλαβε 1 θετική ψήφο έναντι 21 αρνητικών και 1 λευκής ψήφου (η οποία κατά νόμον λογίζεται ως αρνητική).
Κατά ταύτα, ενώ είναι προφανές ότι, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ο «ορισμός» των μελών του δ.σ. ως σύννομος (που δεν είναι κατά τα ανωτέρω), σε κάθε περίπτωση, όχι μόνον δεν υφίσταται εν προκειμένω απόφαση που να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, όπως απαιτεί ο νόμος, παρά, επί πλέον, όλες οι πιό πάνω προτάσεις καταψηφίστηκαν ευθέως, αφού οι αρνητικές ψήφοι υπερτερούν σε αριθμό από τις θετικές.
Παρά ταύτα, χάρις στη «λαθροχειρία» του Προέδρου του Δ.Σ. στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πρακτικού, βάσει της οποίας, δήθεν, «οι αρνητικές ψήφοι λογίζονται εν προκειμένω ως λευκές ψήφοι, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος», το μαύρο έγινε άσπρο και εμφανίζεται ΨΕΥΔΩΣ πως, δήθεν-τάχα, «υπερψηφίστηκαν» (!!!) οι προτάσεις για τους κ.κ. Γαρεφαλάκη και Ίσσαρη, ως προέδρου και αντιπροέδρου, αντίστοιχα, του εν θέματι δημοτικού νομικού προσώπου.
Πέραν της προφανούς ως άνω περιφρόνησης του νόμου (ο κ. Πρόεδρος λέει τα ακριβώς αντίθετα απ’ αυτά που λέει ο νόμος), χαρακτηριστικό του ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, πράγματι, που διέπει το «σκεπτικό» της εν θέματι ψευτοεκλογής είναι το γεγονός ότι, βάσει του ιδίου αυτού «σκεπτικού», στην περίπτωση του κ. Γαρεφαλάκη π.χ., ακόμη και αν η σχετική υπέρ αυτού πρόταση ελάμβανε, επί παρόντων 40 δημοτικών συμβούλων, 1 θετική ψήφο και 39 αρνητικές, ακόμη και τότε η πρόταση αυτή θα ετύγχανε της αποδοχής του Δ.Σ. (!!!).
Στο άρθρο 6 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ» της κωδικοποιημένης συστατικής πράξης του εν λόγω δημοτικού νομικού προσώπου, ορίζεται ότι στο 15μελές διοικητικό του συμβούλιο συμμετέχουν, υποχρεωτικά, 6 αιρετοί (βλέπετε εισήγηση κ. Δημάρχου στο συνημμένο 2).
Με την βαλλόμενη απόφαση «ορίστηκαν μόνον 4 αιρετοί στο πιό πάνω δ.σ., οι κ. κ. Γαρεφαλάκης και Ίσσαρης και οι κυρίες Τζανετή και Βουτσά, κατά παράβαση της άνω διάταξης, συνεπώς, η σύνθεση του εν λόγω δ.σ. είναι παράνομη και για τον λόγο αυτό.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως παράνομης.