Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

21 Νοε 2012

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει από τον Πρόεδρό του τη σύγκληση του συμβουλίου.

Στη γραπτή αίτηση αναγράφονται και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν από το συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει το συμβούλιο και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη και στην πρόσκληση όλα τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση των συμβού­λων. Εκτός από αυτά τα θέματα, ο Πρόεδρος μπορεί να περιλάβει και άλλα θέ­ματα για συζήτηση.

Με την αίτησή του, το ένα τρίτο των μελών του συμβουλίου δηλώνει τη βούλησή του για συζήτηση ορι­σμένων θεμάτων, τα οποία ο Πρόεδρός του, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έφερε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η διάταξη αυτή έχει τεθεί για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών, κατοχυρώνει δε το δικαίωμα των συμ­βούλων να έχουν λόγο στη διοίκηση και στη διαχείριση των τοπικών υποθέσε­ων στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποτελείται από οποιουσδήποτε συμβούλους, ανεξαρτήτως συνδυασμού.

Μετά την υποβολή της αίτησης από το ένα τρίτο των συμβούλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται, μέσα σε έξι ημέρες το αργότερο, να καλέσει το συμβούλιο σε συνεδρίαση, με κανονική πρόσκληση, η οποία θα επιδοθεί στους συμβούλους τρεις τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν καλέσει το συμβούλιο μέσα σε έξι ημέρες από τη υποβολή της αίτησης από το ένα τρίτο (τουλάχιστον) του συνολικού αριθμού των μελών του, τότε το συμβούλιο συνέρχε­ται με πρόσκληση των μελών τα οποία έχουν υποβάλει την αίτηση.

Στην πρόσκληση των συμβούλων αναγράφονται μόνο τα θέματα που περι­λαμβάνονται στην αίτησή τους.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Δημοτικό Κατάστημα και επιδίδεται σε όλους τους άλλους συμβούλους, στον δήμαρχο και στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων (όταν τα θέματα αφορούν τις αντίστοιχες Κοινότητες) τρεις τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση.
Το συμβούλιο συζητά και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνει η αί­τηση.

Αν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρα­λείψει αδικαιολόγητα, δύο συνεχείς φορές, μετά από την υποβολή της αίτησης από το ένα τρίτο (τουλάχιστον) των μελών του, να καλέσει το συμβούλιο, τότε ελέγχεται πειθαρχικά και μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της αργίας και, σε πε­ρίπτωση υποτροπής, η ποινή της έκπτωσης από το προεδρικό αξίωμα.

Το ένα τρίτο των μελών του 41μελούς Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου είναι 14 μέλη.