Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

10 Ιουν 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 31379/26060/10-6-2013 Προσφυγή του κατά της υπ’ αριθ. 101/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Δ.Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3463/2006 «1. Δημοτικός σύμβουλος δε μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφ’ όσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».
Η πιό πάνω ακυρότητα επέρχεται απλώς και μόνο λόγω της συμμετοχής του μέλους, το οποίο,  είτε το ίδιο είτε συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό, έχει το ηθικό ή το υλικό συμφέρον, και δεν εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις (σχετική η Σ.τ.Ε. 1691/1985).
Κατά μείζονα λόγο η εν λόγω ακυρότητα επέρχεται αν το ως άνω μέλος δημοτικού συμβουλίου ψηφίσει κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης αυτού του συλλογικού διοικητικού οργάνου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το απόσπασμα πρακτικού της 101/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 1), οι δημοτικοί σύμβουλοι Ε. Γαρεφαλάκης, Γ. Ίσσαρης και Α.-Ε. Τζανετή συμμετείχαν στη συζήτηση και ψήφισαν υπέρ της εκλογής του εαυτού τους στη θέση των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ”, παρ’ όλον ότι είχαν προφανές ηθικό συμφέρον από την έκβαση της εν προκειμένω συζήτησης και ψηφοφορίας, καθ’ ο υποψήφια και, τελικά, εκλεγέντα (και με την ιδική τους ψήφο) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίου ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 2), η θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΣΤΙΑΣ  είναι, επί πλέον, και χρηματικά (δηλαδή υλικά) αμειβόμενη, άρα, εν προκειμένω, προκύπτει και κώλυμα συμμετοχής από ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ για τους ως άνω δημοτικούς συμβούλους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς συμβούλους κ. κ. Ε. Γαρεφαλάκη και Γ. Ίσσαρη, αυτοί, επί πλέον, ενεργώντας παράνομα (αδιάφορο ότι δεν εξελέγησαν τελικά), συμμετείχαν στη συζήτηση και ψήφισαν υπέρ της εκλογής του εαυτού τους στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου, αντίστοιχα, του άνω Ν.Π.Δ.Δ., παρ’ όλον  ότι από την εκλογή τους αυτή είχαν όχι μόνον προφανές ηθικό αλλά και ΥΛΙΚΟ συμφέρον, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 221/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 3), οι θέσεις αυτές είναι χρηματικά (δηλαδή υλικά) αμειβόμενες (λαμβανομένου υπ’ όψιν και ότι ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει το όριο των 300.000 €).

Εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006 και, γι’ αυτό, τυγχάνει παράνομη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 101/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα παράνομης.