Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

26 Ιουν 2013

Ο Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και αντιπρόεδρος της Ο.Ε., υπέβαλε στο Δήμο Διονύσου, υπ’ όψιν κ. κ. Καλαφατέλη, Πέππα και Βασιλείου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21041/25-6-2013 Αίτησή του, με θέμα «Ανάκληση των υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 13230/29-4-2013 “ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ” του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 998/1979 που υπέβαλε ο Δήμος κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 10181/904/25-2-2013 Πράξεως Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πεντέλης», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση ιβ. του ν. 3852/2010, μεταξύ των νόμιμων αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) είναι και να «αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές» ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, σ’ αυτή την περίπτωση «η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, της υποβολής των εν θέματι “ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ” (που είναι προσφυγή σε διοικητική αρχή) δεν προηγήθηκε η νόμω απαιτούμενη αντίστοιχη απόφαση της Ο.Ε. (πολύ περισσότερο η προς τούτο σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου), όθεν ΖΗΤΩ την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των “ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ” αυτών (γνωστοποιούμενη και στις οικείες δασικές αρχές), ως υποβληθέντων ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ και ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ από τον κ. Δήμαρχο, και ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ, σε περίπτωση που δεν γίνουν τα δέοντα, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, καθ’ όσον, εκ της προεκτεθείσης ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ της Ο.Ε., θεωρώ ότι πλήττεται βάναυσα η προσωπικότητά μου, ως Αντιπροέδρου αυτού του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Δήμου.