Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

13 Ιουν 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 32044/26610/12-6-2013 Προσφυγή του κατά της υπ’ αριθ. 105/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου “Η ΕΣΤΙΑ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3463/2006 «1. Δημοτικός σύμβουλος δε μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφ’ όσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».
Η πιό πάνω ακυρότητα επέρχεται απλώς και μόνο λόγω της συμμετοχής του μέλους, το οποίο,  είτε το ίδιο είτε συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό, έχει το ηθικό ή το υλικό συμφέρον, και δεν εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις (σχετική η Σ.τ.Ε. 1691/1985).
Κατά μείζονα λόγο η εν λόγω ακυρότητα επέρχεται αν το ως άνω μέλος δημοτικού συμβουλίου ψηφίσει κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης αυτού του συλλογικού διοικητικού οργάνου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το απόσπασμα πρακτικού της 105/5-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 1), αλλά και από το οικείο απόσπασμα απομαγνητοφωνημένου πρακτικού (συνημμένο 2), οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Ε. Γαρεφαλάκης και Γ. Ίσσαρης, ενεργώντας παράνομα, συμμετείχαν στη συζήτηση και ψήφισαν ΥΠΕΡ της εκλογής του εαυτού τους στις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, αντίστοιχα, του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ., παρ’ όλον  ότι από την έκβαση της εν προκειμένω συζήτησης και ψηφοφορίας είχαν όχι μόνον προφανές ηθικό συμφέρον, καθ’ ο υποψήφιοι και, τελικά, εκλεγέντες (και με την ιδική τους ψήφο) στις εν λόγω θέσεις, αλλά και ΥΛΙΚΟ συμφέρον, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 221/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 3), οι θέσεις αυτές είναι χρηματικά (δηλαδή υλικά) αμειβόμενες (λαμβανομένου υπ’ όψιν και ότι ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 300.000 €-βλέπετε συνημμένο 4).

Εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά προφανή παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006 και, γι’ αυτό, τυγχάνει παράνομη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 105/5-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα παράνομης.