Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

18 Ιουν 2013

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ Νο 5

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Διονύσιος Ζαμάνης κατέθεσε προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή και προς το Εποπτικό Συμβούλιο Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων την από 14-6-2013 Αναφορά του (που έλαβε αρ. πρωτ. 12463/17-6-2013 και 273/17-6-3013 αντίστοιχα) σχετικά με την πρόσθετη ατασθαλία στο “Γήπεδο που γέρνει” και η οποία αφορά αφ’ ενός το σκάνδαλο της εκτέλεσης του υπ’ όψιν έργου χωρίς τη χρηματική  εγγύηση που απαιτεί ο νόμος και αφ’ ετέρου τις γελοιότητες που επηκολούθησαν προκειμένου να δικαιολογηθούν τ’ αδικαιολόγητα.

Παρατίθεται κατωτέρω το κείμενο της εν λόγω Αναφοράς.


Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ.617/12/9296/13-6-2012 έγγραφο του κ. Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η απευθυνόμενη σ’ αυτόν υπ. αρ. πρωτ. 8885/7-6-2012 Καταγγελία διαβιβάστηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, προς διενέργεια ελέγχου στο έργο «Περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου Αττικής και, συγκεκριμένα, αν το έργο αυτό εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την σχετική περί δημοσίων έργων νομοθεσία.

Κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μου, περί τα μέσα Ιανουαρίου 2013 μου χορηγήθηκε αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 34.000 € (συνημμένο 1).

Σε απάντηση της υπ. αρ. πρωτ. 5802/27-2-2013 αίτησής μου προς τον Δήμο Διονύσου (συνημμένο 2), μου χορηγήθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 35290/14-11-2011 σχετική Εργολαβική Σύμβαση (συνημμένο 3), από την οποία προκύπτει ότι η σύμβαση αυτή υπεγράφη επί τη βάσει ΜΟΝΟΝ  της από 10-11-2011 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου (συνημμένο 1), ήτοι ΠΑΡΑΝΟΜΑ, χωρίς την ύπαρξη της νόμω προβλεπόμενης πρόσθετης εγγύησης του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 3669/2008, ενώ, παράλληλα, με το υπ. αρ. πρωτ. 5802/29-3-2013 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 4), ο Δήμος με πληροφορούσε ότι η άνω πρόσθετη εγγύηση υπήρχε στη διάθεση της Υπηρεσίας (κατά τη συγκεκριμένη ημ/α 29-3-2013).

Η συγκεκριμένη ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ (μεταξύ άλλων) καταγγέλθηκε τόσο στον κ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με την υπ. αρ. πρωτ. 6009/28-3-2013 συμπληρωματική Καταγγελία- Ένσταση (συνημμένο 5), όσο και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με την υπ. αρ. πρωτ. 143/27-3-2013 Αναφορά μου (συνημμένο 6).

Σε απάντηση της σχετικής υπ. αρ. πρωτ. 10490/5-4-2013 αίτησής μου προς τον Δήμο Διονύσου (συνημμένο 7), μου χορηγήθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 9473/28-3-2013 αίτηση του ανάδοχου του έργου προς τον Δήμο Διονύσου (συνημμένο 8) και η από 22-3-2013 πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου (συνημμένο 9) και, με το υπ. αρ. πρωτ. 9473/15-5-2013 απαντητικό έγγραφο του Δήμου (συνημμένο 10), μου γνωρίστηκε ότι η πρόσθετη ως άνω Εγγυητική Επιστολή επεστράφη στον ανάδοχο, δεδομένου ότι είχε εκδοθεί η από 5-10-2012 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών (συνημμένο 11).

Δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 1 και 2 του ν. 3669/2008, αλλά και της υπ. αριθμ. Δ 17α/05/116/ΦΝ 437 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (βλέπετε σχετική λεπτομερή αναφορά στο συνημμένο 7), η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου αποτελεί ΝΟΜΩ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ για την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι προσκομίζεται ΠΡΙΝ την υπογραφή της.

Δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 10 του ν. 3669/2008, η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου επιστρέφεται στο σύνολό της αμέσως ΜΕΤΑ την έκδοσή της βεβαίωσης περάτωσης του έργου, η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φέρει ημ/α 5-10-2012 (βλέπετε συνημμένο 11).

Από τα πιό πάνω, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει ότι η πρόσθετη εγγύηση προσκομίστηκε περί το τέλος Μαρτίου έτους 2013 (βλέπετε σχετικά συνημμένα 9 και 8), ήτοι ΔΕΚΑΕΞΗΜΙΣΥ (16,5) ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ την υπογραφή της σύμβασης (βλέπετε συνημμένο 3) και ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ, περίπου, ΜΕΤΑ την από 5-10-2012 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών (συνημμένο 11).
Δηλαδή, η πρόσθετη εγγύηση προσκομίστηκε ΔΕΚΑΕΞΗΜΙΣΥ (16,5) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ την ημερομηνία που έπρεπε να έχει προσκομιστεί νομίμως και ΕΞΗ (6) περίπου μήνες ΜΕΤΑ την ημ/α που ο νόμος προβλέπει ότι αυτή ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ (!!!).

Αυτό που αντιλαμβάνεται εν προκειμένω ο μέσος κοινός νους είναι ότι η πρόσθετη εγγύηση, ύψους 237.000 € περίπου (η οποία απητείτο, κατά νόμον, πέραν της υφισταμένης των 34.000 €) δε θα προσκομιζόταν ΠΟΤΕ αν δεν υπήρχε η σχετική “όχληση”. Αλλά και, προφανώς, η προσκόμιση της εν λόγω πρόσθετης εγγύησης, στο χρόνο και με τον κουτοπόνηρο τρόπο που έγινε, είναι (ούτως ή άλλως) άνευ νομίμου αντικειμένου και, ως εκ τούτου, νόμω ανυπόστατη, αποτελεί δε σκέτη κοροϊδία, σε μιά απέλπιδα και χονδροειδή προσπάθεια να δικαιολογηθούν τ’ αδικαιολόγητα (αν είναι δυνατόν !!!), μόνο και μόνο για να μπορέσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παππάς να μου απαντήσει στις 29-3-2013 ότι έχει την εγγυητική στα χέρια του (βλέπετε συνημμένο 4) και, αμέσως μετά που την παρέλαβε, να την επιστρέψει πάραυτα πίσω στον ανάδοχο, σχεδόν “ χέρι με χέρι ” .

 Η θέση μου, ως δημοτικού συμβούλου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Διονύσου, που είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την έγκριση και τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών του Δήμου, είναι ότι η σύμβαση του έργου είναι ΠΡΟΔΗΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη (μη) νομιμότητα της εκτέλεσης και της αποπληρωμής του, η οποία (αποπληρωμή), εξ όσων γνωρίζω, έχει ήδη συντελεστεί (στο συντριπτικό της ποσοστό).
Είναι, πράγματι, απορίας άξιον (τουλάχιστον) πως πληρώθηκε ένα τέτοιο έργο με τόσο ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύμβαση (ουσιαστικά, το έργο έγινε χωρίς εγγυήσεις καλής εκτέλεσής του).

Κατόπιν τούτων, ζητώ και πάλι, κατά την έκδοση του σχετικού πορίσματος των υπηρεσιών σας, εκτός των όσων άλλων σοβαροτάτων καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο έργο, να αξιολογηθούν τόσο οι συνέπειες του γεγονότος ότι η σύμβαση του έργου είναι ΠΡΟΔΗΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ κατά τα ανωτέρω όσο και το γεγονός ότι η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ αυτή επιχειρήθηκε να “κουκουλωθεί” κατά χονδροειδή τρόπο, προσβλητικό της νοημοσύνης ακόμη και μικρόνοος ανθρώπου.