Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

10 Ιουν 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 31385/26066/10-6-2013 Προσφυγή του κατά της υπ’ αριθ. 102/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Κατ’ άρθρο 191 παρ. 1 του Δημοκοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.) «Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων».
Κατ’ άρθρο 186 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. «Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του

Ως γνωστόν, απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει όταν υπέρ της πρότασης ψηφίσουν (τουλάχιστον) τόσα μέλη όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος από το μισό του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, στην περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Διονύσου, που απαρτίζεται από 41 δημοτικούς συμβούλους, η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του απαιτεί (τουλάχιστον) 21 θετικές ψήφους δημοτικών συμβούλων.
Κατ’ άρθρο 191 παρ. 1 του (Δ.Κ.Κ.) «Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητος, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά».

Εν όψει των άνω διατάξεων νόμου και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι για την εν θέματι αγορά απαιτείται και έγινε η σχετική εκτίμηση από το  Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, προκύπτει ότι, προκειμένου να ληφθεί από το Δ.Σ. νόμιμη απόφαση αγοράς του υπ’ όψιν ακινήτου, απητείτο η θετική ψήφος 21 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ συμβούλων.
Όμως, όπως προκύπτει από το οικείο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της προσβαλλομένης απόφασης (συνημμένο 1), στις 21 θετικές ψήφους συμπεριλαμβάνεται ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και η θετική ψήφος της προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, η οποία, βεβαίως, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, όπως απαιτεί ο νόμος.

Κατόπιν τούτου, είναι πρόδηλο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΕΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ την υπ’ όψιν αγορά και το αντίθετο που διαλαμβάνεται στην βαλλόμενη απόφαση είναι ΨΕΥΔΕΣ.

Ανεξάρτητα απ’ τα πιό πάνω, η πρόεδρος της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ψήφισε, ούτως ή άλλως, στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθ’ όσον η υπόθεση δεν αφορά ειδικά την Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, αφού, όπως είναι αυτονόητο, το νέο δημοτικό κοιμητήριο, σε κάθε περίπτωση, δεν προορίζεται αποκλειστικά για τους Αγιοστεφανιώτες αλλά, φυσικά, για όλους γενικά τους κατοίκους του Δήμου Διονύσου.

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που ήθελε υποτεθεί ότι (έστω κατά κάποιο ακατανόητο τρόπο) η πρόεδρος της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου μπορούσε να “βαπτισθεί” ως... “οιονεί” δημοτική σύμβουλος (όπως ακριβώς “βαπτίζεται”, εμμέσως πλην σαφώς, στην βαλλόμενη απόφαση), έτσι ώστε να προσμετρήσει ... νομίμως(;;;) η ψήφος της, τότε το σύνολο των... “νόμιμων” ψηφοφόρων θα ήταν 42 (οι 41 κανονικοί σύμβουλοι και η “οιονεί”  δημοτική σύμβουλος-πρόεδρος της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου), οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, η απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των 42 ψηφοφόρων θα ήταν 22 (τουλάχιστον) θετικοί ψήφοι (ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος από το μισό του 42).
Άρα, ακόμη και σ’ αυτή τη φανταστική περίπτωση, οι 21 θετικές ψήφοι (μαζί με την ψήφο της προέδρου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου) ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ για να υπερψηφιστεί η αγορά του εν θέματι ακινήτου, όπως ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ και ΠΑΡΑΝΟΜΑ διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ, δεν υπάρχει εν προκειμένω απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αυτό ήθελε θεωρηθεί ως απαρτιζόμενο από 41 κανονικούς συμβούλους είτε από 41 κανονικούς και μία “οιονεί”  σύμβουλο (την πρόεδρο της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου).

Περαιτέρω όμως, από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 191 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ., προκύπτει ότι η εν προκειμένω απόφαση είναι παράνομη και για τον λόγο ότι της απόφασης της αγοράς ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ απόφαση του Δ.Σ. (με πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του) ότι το υπ’ όψιν ακίνητο είναι ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για τη δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου.

Η ίδια ακριβώς προϋπόθεση προβλέπεται και στο από 19-7-2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 336 Δ΄/24-7-2007) “Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)” (συνημμένο 2).
Στο άρθρο 2 παρ. 16 του άνω Π.Δ. διαλαμβάνεται ad hoc για το υπ’ όψιν ακίνητο ότι η περιοχή στην οποία κείται «Είναι ζώνη γεωργικής γης εντός της οποίας είναι δυνατή, εφ’ όσον δεν υφίσταται κατάλληλος χώρος εκτός των ορίων προστασίας του ορεινού όγκου, η εγκατάσταση Νεκροταφείου της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου» (βλέπετε συνημμένο 2).
Δηλαδή, και στο υπ’ όψιν Π.Δ., ως αναγκαία νόμιμη προϋπόθεση εγκατάστασης Νεκροταφείου στο συγκεκριμένο σημείο του εν θέματι ακινήτου τίθεται ο “εκ των ουκ άνευ” όρος να είναι το ακίνητο αυτό το ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για το συγκεκριμένο σκοπό.
Αν υπάρχει άλλο κατάλληλο, όπως είναι πλέον ή βέβαιο, τότε αποκλείεται η εγκατάσταση νεκροταφείου στο συγκεκριμένο σημείο.

Είναι σαφές λοιπόν ότι, της απόφασης της εν θέματι αγοράς, έπρεπε, νομίμως, ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ενδελεχής έρευνα-μελέτη της περιοχής που καταλαμβάνει ο Καλλικρατικός, πλέον, Δήμος Διονύσου (ή ακόμη και άλλης περιοχής, εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου), ο οποίος διαθέτει ΑΠΕΡΑΝΤΕΣ ΑΣΚΕΠΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ χιλιάδων στρεμμάτων, και μόνον  αν στις αχανείς αυτές ασκεπείς εκτάσεις δε μπορούσε να εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος (πράγμα απίθανο) ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ να επελέγετο η συγκεκριμένη θέση, εννοείται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα απεφαίνετο, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ότι πρόκειται για το ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ακίνητο προς εγκατάσταση του νέου νεκροταφείου του Δήμου.
Χωρίς την πιό πάνω ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε απόφαση αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου, στη συγκεκριμένη θέση, είναι ΠΡΟΔΗΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, αλλά και όλων όσων έχω εκθέσει και διαλαμβάνονται στο συνημμένο σώμα του ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ της βαλλόμενης απόφασης (το περιεχόμενο του οποίου, σε ό,τι αφορά την διαλαμβανόμενη σ’ αυτό τοποθέτησή μου επί του θέματος, προσεπικαλούμαι ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) είναι προφανές ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πολλαπλώς παράνομη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 102/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα παράνομης.