Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

13 Ιουν 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 32043/26609/12-6-2013 Προσφυγή του κατά της υπ’ αριθ. 106/28-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Εκλογή Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3463/2006 «1. Δημοτικός σύμβουλος δε μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφ’ όσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143».
Η πιό πάνω ακυρότητα επέρχεται απλώς και μόνο λόγω της συμμετοχής του μέλους, το οποίο,  είτε το ίδιο είτε συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό, έχει το ηθικό ή το υλικό συμφέρον, και δεν εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις (σχετική η Σ.τ.Ε. 1691/1985).
Κατά μείζονα λόγο η εν λόγω ακυρότητα επέρχεται αν το ως άνω μέλος δημοτικού συμβουλίου ψηφίσει κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης αυτού του συλλογικού διοικητικού οργάνου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το απόσπασμα πρακτικού της 106/5-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 1), αλλά και από το οικείο απόσπασμα απομαγνητοφωνημένου πρακτικού (συνημμένο 2), ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλίας Παπαχαρτοφύλης, ενεργώντας παράνομα, συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφισε ΥΠΕΡ της εκλογής της συζύγου του κας Ευθαλίας Παπαχαρτοφύλη στη θέση της Αντιπροέδρου του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ., παρ’ όλον  ότι από την έκβαση της εν προκειμένω συζήτησης και ψηφοφορίας η τελευταία είχε όχι μόνον προφανές ηθικό συμφέρον, καθ’ ο υποψήφια και, τελικά, εκλεγείσα (και με την ψήφο του συζύγου της) στην εν λόγω θέση, αλλά και ΥΛΙΚΟ συμφέρον, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 220/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 3), οι θέση αυτή είναι χρηματικά (δηλαδή υλικά) αμειβόμενη (λαμβανομένου υπ’ όψιν και ότι ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 300.000 €-βλέπετε συνημμένο 4).
                                              
Εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά προφανή παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006 και, γι’ αυτό, τυγχάνει παράνομη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 106 /5-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα παράνομης.