Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

9 Ιουλ 2013

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αβραάμ Πασιπουλαρίδης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 36612/30261/5-7-2013 Προσφυγή του κατά της υπ’ αριθ. 119/21-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Όπως προκύπτει από το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πρακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης (συνημμένο 1), δι’ αυτής ενεκρίθη η χωροθέτηση αντλιοστασίου ακαθάρτων σε εκτός σχεδίου γήπεδο, φερόμενο ως ιδιοκτησίας του Δήμου, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης στην ΕΥΔΑΠ τμήματος 250 τ.μ. εκ του άνω ακινήτου, προκειμένου η εταιρεία αυτή να κατασκευάσει εκεί και να εκμεταλλεύεται αντλιοστάσιο ακαθάρτων (βοθρολυμάτων).

Κατ’ αρχήν, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση του εν λόγω αντλιοστασίου ακαθάρτων (βοθρολυμάτων), το γήπεδο εντός του οποίου προβλέπεται η εγκατάσταση της άνω χρήσης, όπως προκύπτει από το οικείο απόσπασμα του διαγράμματος της περιοχής (συνημμένο 2) που συνοδεύει Π.Δ. της 26-8/21-10-1988 (ΦΕΚ 755 Δ΄) «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών. Κάλυψη και ύψος Βορείων Προαστίων» (συνημμένο 3), εντός του οποίου (αποσπάσματος διαγράμματος) σημειώνεται η θέση του εν θέματι ακινήτου, κείται στη Ζώνη Γ του άνω π.δ., όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση Γ) Ζώνη Γ: «Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης και επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και γεωργικών αποθηκών» (βλέπετε συνημμένο 3).

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η χωροθέτηση χρήσης αντλιοστασίου ακαθάρτων (βοθρολυμάτων) στο συγκεκριμένο ακίνητο, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, διότι, στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι επιτρεπτές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ οι χρήσεις γης της κατοικίας και των αποθηκών και ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ αντλιοστασίου ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, αυτή (η παραχώρηση) τελεί, προφανώς, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί αναμφισβήτητη ιδιοκτησία του Δήμου Διονύσου, κάτι, όμως, που δεν προκύπτει εν προκειμένω, δεδομένου ότι, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που καταρτίζεται στην περιοχή, εξ όσων γνωρίζω, το συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, που σημαίνει ότι θα αναγνωριστεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Βεβαίως, εξ όσων γνωρίζω, ο Δήμος έχει επικαλεστεί έκτακτη χρησικτησία επί του άνω ακινήτου, πλην όμως, ως γνωστόν, το Δημόσιο και οι Ο.Τ.Α. δεν μπορούν νόμιμα να γίνουν κύριοι ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η εν θέματι παραχώρηση είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, διότι, αν το παραχωρούμενο ακίνητο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως πιθανολογείται ότι θα προκύψει από τη διαδικασία της εξελισσόμενης στην περιοχή κατάρτισης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, τότε θα έχουμε ΠΑΡΑΝΟΜΗ παραχώρηση από τον Δήμο προς την ΕΥΔΑΠ μιάς έκτασης που δεν του ανήκει.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν προσκομίστηκε κανένα απολύτως στοιχείο της νόμιμης κυριότητας του Δήμου επί του εν θέματι ακινήτου.

Περαιτέρω όμως, ακόμη και υπό την προϋπόθεση ότι το εν θέματι ακίνητο είναι, πράγματι, δημοτικό ακίνητο, το σχετικό νομικό πλαίσιο του ν. 3463/2010. (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) γιά τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων έχει ως εξής:

Άρθρο 178 παρ. 1: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.»

Άρθρο 178 παρ. 3: «Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των Δήμων ή των Κοινοτήτων επιτρέπεται, εφ’ όσον τηρηθούν οι ειδικές διατάξεις του παρόντος και εφ’ όσον  ο σκοπός που επιδιώκεται με την διάθεση αυτή εξυπηρετεί το δημοτικό ή κοινοτικό συμφέρον.»

Άρθρο 185 παρ. 1: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γιά την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.»

Άρθρο 185 παρ. 2:  «Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.»

Η λέξη «Ομοίως» στην παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 3463/2010 σημαίνει ότι η παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου σε “άλλα νομικά πρόσωπα” γίνεται υπό τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγουμένης παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, δηλαδή ΜΟΝΟΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ.

Άλλωστε αυτό είναι πρόδηλο, δεδομένου ότι είναι αδιανόητο τα παντοειδή “άλλα νομικά πρόσωπα” να απολαμβάνουν εν προκειμένω περισσοτέρων προνομίων από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή, στο μεν Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υπάρχει η δυνατότης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων μόνον σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης στα δε “άλλα νομικά πρόσωπα” η ίδια παραχώρηση αυτή να μπορεί να γίνεται άνευ όρων και δη “ες αεί”, καθ’ ην στιγμή η παραχώρηση της δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Δημόσιο, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 3463/2010, ανακαλείται εφ’ όσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

Εν όψει των προεκτεθέντων, είναι προφανές ότι, για να ήταν σύννομη παραχώρηση χρήσης του συγκεκριμένου δημοτικού ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε, κατά νόμον, αφ’ ενός μεν αυτή να αποσκοπεί σε αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και, αφ’ ετέρου, η παραχώρηση αυτή να παύσει αμέσως μόλις μετά που έχουν εκλείψει οι έκτακτοι και κατεπείγοντες λόγοι την είχαν υπαγορεύσει.

Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα της εν λόγω παραχώρησης χρήσης προϋποθέτει αφ’ ενός μεν το έκτακτο και το επείγον της εξυπηρετούμενης ανάγκης και αφ’ ετέρου το περιορισμένο του χρόνου παραχώρησης.

Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, όπου μέσα στο χώρο αυτό προγραμματίζεται η εγκατάσταση αντλιοστασίου ακαθάρτων, δηλαδή μιάς μόνιμης κατασκευής που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς (και όχι έκτακτες και επείγουσες) ανάγκες και, για το λόγο αυτό, επιχειρείται η εν λόγω παραχώρηση χρήσης στην ΕΥΔΑΠ  ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ (ουσιαστικά πρόκειται για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ) και όχι για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχουμε μία ΠΡΟΔΗΛΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.

Η παρανομία αυτή γίνεται ακόμα πιό έκδηλη, δεδομένου ότι, με την υπ’ όψιν παραχώρηση, η ΕΥΔΑΠ, που είναι μία εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, και άρα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πλουτίζει αδικαιολόγητα, σε βάρος της περιουσίας του Δήμου.

Πως είναι δυνατόν, π.χ. στην περίπτωση του αντλιοστασίου ακαθάρτων του Αγ. Στεφάνου, η ΕΥΔΑΠ να έχει πληρώσει κοντά 850.000 € για την απόκτηση κατά κυριότητα του οικοπέδου του αντλιοστασίου και, στην περίπτωση του αντλιοστασίου ακαθάρτων της Σταμάτας, να μην πληρώνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ; Δεν είναι προφανές, κατόπιν τούτου, ότι η περίπτωση της Σταμάτας είναι κλασική περίπτωση αδικαιολόγητου και παράνομου πλουτισμού; Δεν είναι προφανές ότι ο παράνομος αυτός πλουτισμός γίνεται ακόμη προκλητικότερος δεδομένου ότι, ως πασίγνωστον, επίκειται άμεσα η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ;

ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΙΟ ΠΑΝΩ  ΟΡΘΟΥΣ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 119 /21-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα παράνομης.