Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

16 Ιουλ 2013

Από τον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κάτωθι, με αρ. πρωτ. 37286/30800/10-7-2013, Προσφυγή κατά των υπ’ αριθμούς 134,135/25-6-2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, με τις οποίες επιχειρήθηκε η έγκριση δύο αποφάσεων του παρανόμως συσταθέντος και λειτουργούντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΙΑΣ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

                                                                                ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ

Αβραάμ Πασιπουλαρίδη του Παύλου, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου, δημοτικού συμβούλου, κατοίκου και δημότη Διονύσου, Δροσιά, 25ης Μαρτίου αρ. 4Α, Τ.Κ. 14572, τηλ. 2108135407, κιν. 6938101717.
                                                                                        ΚΑΤΑ

Των υπ’ αριθμούς 134,135/25-6-2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των υπ’ αριθμούς πρωτ. 31379/26060/10-6-2013 και 32044/26610/12-6-2013 Προσφυγών μου, τις οποίες προσάγω (ως συνημμένα 1 και 2 αντίστοιχα) και το περιεχόμενο των οποίων επικαλούμαι εν προκειμένω ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, οι υπ’ αριθ. 101/28-5-2013 και 105/5-6-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, βάσει των οποίων στελεχώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκε το Προεδρείο (αντίστοιχα) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου “Η ΕΣΤΙΑ”, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, δεδομένου ότι ελήφθησαν κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006.

Με την κατά τα ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και έλαβε τις υπ’ αριθμούς 45,46/14-6-2013 αποφάσεις (συνημμένα 3 και 4, αντίστοιχα), οι οποίες, όμως, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, καθ’ ο ληφθείσες από Δ.Σ. με ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, κατά τα ανωτέρω.

Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις (συνημμένα 5 και 6 αντίστοιχα) εγκρίθηκαν οι προαναφερθείσες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 45,46/14-6-2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΕΣΤΙΑ”, ως εκ τούτου, και αυτές (οι προσβαλλόμενες αποφάσεις) τυγχάνουν ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, καθόσον πάσα απόφαση έγκρισης ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ πράξης είναι και αυτή η ίδια ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

                                         ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΙΟ ΠΑΝΩ  ΟΡΘΟΥΣ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση των προσβαλλόμενων 134,135/25-6-2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ.

           9-7-2013

      Ο προσφεύγων
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης