Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

26 Ιουλ 2013

Από τον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κάτωθι, με αρ. πρωτ. 38651/31908/17-7-2013, Προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση της απογραφής έναρξης & των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Διονύσου της 01/01/2011», σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά τετράγωνα Άλφα.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ

 Αβραάμ Πασιπουλαρίδη του Παύλου, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου, δημοτικού συμβούλου, κατοίκου και δημότη Διονύσου, Δροσιά, 25ης Μαρτίου αρ. 4Α, Τ.Κ. 14572, τηλ. 2108135407, κιν. 6938101717.


ΚΑΤΑ

Της απόφασης «Έγκριση της απογραφής έναρξης & των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Διονύσου της 01/01/2011» της ληφθείσης κατά την Ειδική δημόσια συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου της 2/7/2013.

Επειδή μέχρι σήμερα 16/7/2013 δεν έχει αναρτηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου ούτε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ ο Δήμος παραμένει κλειστός λόγω απεργιών, συνυποβάλλω αντίγραφο της σχετικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (συνημμένο 1), ως “αποδεικτικό” ύπαρξης της απόφασης αυτής, και, παρακαλώ, με δική σας μέριμνα, να αναζητήσετε υπηρεσιακά το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης (καθ’ όσον δεν μπορώ να περιμένω άλλο για την παραλαβή της από εμένα και την συνυποβολή της δια της παρούσης, διότι θα καταστώ εκπρόθεσμος).

Στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Νέα Αιολίς”, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, υπάρχουν κάποια Οικοδομικά Τετράγωνα, τα οποία, μετά τον αριθμό τους, φέρουν ως χαρακτηριστικό τους στοιχείο το κεφαλαίο γράμμα Α και, γι’ αυτό, έχει επικρατήσει να αποκαλούνται Οικοδομικά Τετράγωνα “Άλφα” (Ο.Τ. Άλφα).

 Μετά τη δημιουργία της (πρώην) Κοινότητας Ροδόπολης, μερικά από τα πιό πάνω Ο.Τ. Άλφα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Νέα Αιολίς” συμπεριελήφθησαν στα διοικητικά όρια της (πρώην) Κοινότητας Ροδόπολης, ενώ τα λοιπά παρέμειναν στον (πρώην) Δήμο Διονύσου.

Ο πρώην Δήμος Διονύσου (νυν Δημοτική Κοινότητα Διονύσου) δήλωσε τα Ο.Τ. Άλφα της διοικητικής του περιφέρειας στο Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς το παρόν, να του αποδοθούν ιδιοκτησιακά (καίτοι οικοπεδοποιημένα και διεκδικούμενα από ιδιώτες με συμβόλαια και πλείστα όσα εξ αυτών δομημένα με οικοδομικές άδειες).

Η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης δεν δήλωσε στο Κτηματολόγιο τα Ο.Τ. Άλφα που ενέπιπταν στα διοικητικά της όρια, καίτοι αυτά τελούν στο ίδιο (τουλάχιστον) καθεστώς προς τα αντίστοιχα Ο.Τ. Άλφα του πρώην Δήμου Διονύσου, αν όχι και σε πλέον “επιβαρυμένη” κατάσταση (σε βάρος των ιδιωτών που διεκδικούν εκεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα), όπως υποστηρίζουν εμπεριστατωμένα οι γνώστες του θέματος.

 Εν πάσει περιπτώσει, μετά τη δημιουργία του νέου “Καλλικρατικού” Δήμου Διονύσου, και η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης και ο πρώην Δήμος Διονύσου υπήχθησαν στον νέο Δήμο Διονύσου, ως Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης και Δημοτική Κοινότητα Διονύσου αντίστοιχα.

Η προθεσμία να δηλωθούν από πλευράς, πλέον, του νέου Δήμου Διονύσου στο Κτηματολόγιο και τα Ο.Τ. Άλφα της Δ.Κ. Ροδόπολης δεν είχε παρέλθει. Ωστόσο, και ο νέος Δήμος Διονύσου (όπως και προηγουμένως η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης) ολιγώρησε και δεν δήλωσε τα Ο.Τ. Άλφα της Δ.Κ. Ροδόπολης.

Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μία άνιση μεταχείριση για τους ιδιώτες που είχαν αγοράσει οικόπεδα (και πολλοί εξ αυτών είχαν ανεγείρει οικοδομές) στα Ο.Τ. Άλφα, ανάλογα αν αυτά εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Δ.Κ. Διονύσου ή της Δ.Κ. Ροδόπολης.

Αυτό που διαδίδεται ως ένα (τουλάχιστον) από τα αίτια της συνεχιζόμενης ως άνω άνισης μεταχείρισης είναι το γεγονός ότι ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κανατσούλης έχει ανεγείρει την κατοικία του στο (μη δηλωθέν και μη διεκδικούμενο από το Δήμο) Ο.Τ. 76 Α, που ευρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της Δ.Κ. Ροδόπολης, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας (και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου) κ. Θεόδωρος Στάϊκος έχει ανεγείρει την κατοικία του στο (δηλωθέν στο Κτηματολόγιο και διεκδικούμενο από το Δήμο) Ο.Τ. 154 Α, που ευρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της Δ.Κ. Διονύσου.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε, μεταξύ άλλων, και η απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Διονύσου.

Στα πλαίσια της πιό πάνω άνισης μεταχείρισης, το μεν Ο.Τ. 154 Α (όπου η κατοικία του κ. Στάϊκου) απεγράφη με αύξοντα αριθμό ακινήτου 94 (βλέπετε συνημμένο 2) ως ιδιοκτησία του Δήμου Διονύσου, ενώ το Ο.Τ. 76 Α (όπου η κατοικία του κ. Κανατσούλη) παρέμεινε εκτός απογραφής των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου, καίτοι αυτό (το Ο.Τ. 76 Α), όπως υποστηρίζουν οι γνώστες του θέματος, είναι πλέον “επιβαρυμένο” (από το Ο.Τ. 154 Α) και θα μπορούσε να το διεκδικήσει ο Δήμος με περισσότερες πιθανότητες να του αποδοθεί (εν τέλει) ιδιοκτησιακά.

Εν όψει της προεκτεθείσης όλης κατάστασης των πραγμάτων, είναι προφανές ότι τόσο ο κ. Ι. Κανατσούλης όσο και ο κ. Θ. Στάϊκος ώφειλαν να απέχουν ΕΝΤΕΛΩΣ τόσο κατά τη συζήτηση όσο και κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, καθ’ ο έχοντες ΠΡΟΔΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Επί της πανομοιοτύπου περιπτώσεως λήψης της 73/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, για το ίδιο ακριβώς ζήτημα των Ο.Τ. Άλφα, η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 28816/25917/25-6-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (συνημμένο 3), για παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006, λόγω ενεργού συμμετοχής στην όλη διαδικασία των κ. κ. Κανατσούλη και Στάϊκου.

Παρ’ όλ’ αυτά, τόσο ο κ. Κανατσούλης όσο και ο κ. Στάϊκος, συμμετείχαν ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και κατά τη συζήτηση και κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 1 του ν. 3463/2006, καίτοι, ΠΡΟΔΗΛΩΣ, από το συγκεκριμένο ζήτημα είχαν ΑΜΕΣΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, ως ΠΡΟΔΗΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006.

16-7-2013
Ο προσφεύγων
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης