Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

16 Ιουλ 2013

ΚΑΙ ΠΕΜΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από τον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κάτωθι, με αρ. πρωτ. 37287/30801/10-7-2013, Προσφυγή κατά των υπ’ αριθμούς 181 έως και 194 αποφάσεων της Ο.Ε.

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΝ  Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Ή  ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ

                                                                           ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΤΟΥ

Αβραάμ Πασιπουλαρίδη του Παύλου, αντιπροέδρου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, κατοίκου και δημότη Διονύσου, Δροσιά, 25ης Μαρτίου αρ. 4Α, Τ.Κ. 14572, τηλ. 2108135407, κιν. 6938101717.

                                                                                     ΚΑΤΑ

Των υπ’ αριθμούς 181 έως και 194 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου (συνημμένα 1 έως και 14) της 26-6-2013, λόγω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής κατά την 14η/26-6-2013 συνεδρίασή της.

Κατ’ άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «2. Το δημοτικό συμβούλιο.... εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής...»

Δυνάμει της υπ’ αρ. 3/13-1-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 15), εκδοθείσης σ’ εφαρμογή του άνω άρθρου 74 του ν. 3852/2010, ως (τακτικά) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2013-31/8/2014 εξελέγησαν οι 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 3. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας 4. Πέππας Νικόλαος 5. Σακελλαρίου Διονύσιος 6. Ζαμάνης Διονύσιος  7. Μπούσμπουρας Αθανάσιος και  8. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ.

Κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή.... αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο ΚΑΙ από .... οκτώ (8) μέλη ....»

Από τη διατύπωση της πιό πάνω διάταξης είναι ΠΡΟΔΗΛΟ ότι, σε κάθε περίπτωση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ο δήμαρχος να ορίσει ως πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (τακτικό) μέλος της.

Αυτό, εκτός του ότι είναι ΣΑΦΕΣ από τη χρήση του συμπλεκτικού συνδέσμου ΚΑΙ  στην άνω διατύπωση του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010, είναι και ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, δεδομένου ότι, υπό την αντίθετο εκδοχή, τα νόμω προβλεπόμενα (εν προκειμένω) οκτώ (τακτικά) μέλη της οικονομικής επιτροπής θα ολιγόστευαν, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, σε επτά.

Παρά ταύτα, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ο κ. Δήμαρχος όρισε ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) τον αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο, καθ’ όσον, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, αυτός, ΝΟΜΙΜΩΣ, τυγχάνει εν εκ των οκτώ (8) τακτικών μελών της, των εκλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, από το Δημοτικό Συμβούλιο (βλέπετε συνημμένο 15).

Κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή με τον ΠΑΡΑΝΟΜΟ ορισμό του εκλεγέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο τακτικού μέλους κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της Ο.Ε., η Ο.Ε., στην πράξη, λειτουργεί «κολοβή», με επτά (7) τακτικά μέλη (αντί των νόμω προβλεπομένων οκτώ), γεγονός και αυτό ΠΑΡΑΝΟΜΟ.

Έτσι, παρά τις διαμαρτυρίες μας, κωφεύοντος του κ. Πέππα (και όχι μόνον), από την αρχή του χρόνου, η Ο.Ε. συνεδριάζει και λαμβάνει ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις, αφού η σύνθεσή της είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, πρώτον λόγω του άνω ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ορισμού του κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της, δεύτερον λόγω της άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της και, τρίτον, λόγω του ότι το όγδοο, “εξαφανισθέν” στην πράξη τακτικό μέλος της, αναπληρώνει μονίμως, πράγμα ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ένα αναπληρωματικό μέλος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ’ αρ. πρωτ. 20939/21-6-2013 Πρόσκληση του κ. Πέππα (συνημμένο 16), μεταξύ των οκτώ (8) μελών (υποτίθεται τακτικών) που προσκαλούνται να προσέλθουν στην 14η συνεδρίαση της Ο.Ε. της 26-6-2013 συμπεριλαμβάνεται ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ο κ. Χιώτης Ηρακλής, ο οποίος, ΝΟΜΙΜΑ, είναι ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ μέλος (βλέπετε συνημμένο 15) και, ως εκ τούτου, ΠΑΡΑΝΟΜΑ προσκαλείται αυτός να συμμετέχει στην Ο.Ε., βαπτιζόμενος αυθαιρέτως ως τακτικό (δήθεν) μέλος της.

Αυτή η πρόσκληση για συμμετοχή αναπληρωματικού στην Ο.Ε. (μόνιμη κατάσταση) δεν οφείλεται σε κάποιο κώλυμα οποιουδήποτε τακτικού μέλους αλλά στο γεγονός ότι, στην πράξη, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΓΔΟΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε., όπως προβλέπει ο νόμος, οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. Πέππας σε μία ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ «ΚΟΛΟΒΩΜΕΝΗ» κατά τα ανωτέρω Ο.Ε., για να συγκαλυφθούν οι παρανομίες αυτές, διαπράττει την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της υπ’ αυτού πρόσκλησης (μονίμως) του πρώτου αναπληρωματικού (του κ. Χιώτη), στη θέση του, εν τοις πράγμασι, «ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ» όγδοου τακτικού μέλους.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση των προσβαλλόμενων εν θέματι δεκατεσσάρων (14) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ως ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ, ήτοι λόγω πρόδηλα παράνομης σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής κατά την 14η/26-6-2013 συνεδρίασή της.

9-7-2013

Ο προσφεύγων
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης