Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

16 Ιουλ 2013

Από τον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κάτωθι, με αρ. πρωτ. 37285/30799/10-7-2013, Προσφυγή κατά της υπ’ αριθμόν 136/25-6-2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, με την οποία επιχειρήθηκε η έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 αποφάσεως του παρανόμως συσταθέντος και λειτουργούντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΕΣΠΗ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

                                                                             ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ

Αβραάμ Πασιπουλαρίδη του Παύλου, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου, δημοτικού συμβούλου, κατοίκου και δημότη Διονύσου, Δροσιά, 25ης Μαρτίου αρ. 4Α, Τ.Κ. 14572, τηλ. 2108135407, κιν. 6938101717.

                                                                                     ΚΑΤΑ

Της υπ’ αριθμόν 136/25-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου με θέμα: “Επικύρωση- έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος του Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε. 2013, όπως λήφθηκε με την υπ’ αριθ. 5/2013 απόφαση του Δ.Σ. του «ΘΕΣΠΙΣ»”».

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των υπ’ αριθμούς πρωτ. 31383/26064/10-6-2013 και 32043/26609/12-6-2013 Προσφυγών μου, τις οποίες προσάγω (ως συνημμένα 1 και 2 αντίστοιχα) και το περιεχόμενο των οποίων επικαλούμαι εν προκειμένω ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, οι υπ’ αριθ. 100/28-5-2013 και 106/5-6-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, βάσει των οποίων ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου “Ο ΘΕΣΠΙΣ ”, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, δεδομένου ότι ελήφθησαν κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006.

Με την κατά τα ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και έλαβε την υπ’ αριθμόν 15/20-6-2013 απόφαση (συνημμένο 3), η οποία, όμως, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, καθ’ ο ληφθείσα από Δ.Σ. με ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, κατά τα ανωτέρω.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση (συνημμένο 4) εγκρίθηκε η προαναφερθείσα ΠΑΡΑΝΟΜΗ 15/20-6-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΘΕΣΠΙΣ”, ως εκ τούτου, και αυτή (η προσβαλλόμενη απόφαση) τυγχάνει ΠΑΡΑΝΟΜΗ, καθόσον πάσα απόφαση έγκρισης ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ πράξης είναι και αυτή η ίδια ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

                                 ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΙΟ ΠΑΝΩ  ΟΡΘΟΥΣ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης 136/25-6-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ.

           9-7-2013

      Ο προσφεύγων
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης