Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

26 Ιουλ 2013

Από τον επικεφαλής της Α.Δ.Κ. υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η κάτωθι, με αρ. πρωτ. 38654/31911/17-7-2013, Προσφυγή κατά αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, με την οποία επιχειρήθηκε η έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2013 αποφάσεως του παρανόμως συσταθέντος και λειτουργούντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΙΑΣ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΟΝ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ

 Αβραάμ Πασιπουλαρίδη του Παύλου, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Διονύσου, δημοτικού συμβούλου, κατοίκου και δημότη Διονύσου, Δροσιά, 25ης Μαρτίου αρ. 4Α, Τ.Κ. 14572, τηλ. 2108135407, κιν. 6938101717.
 ΚΑΤΑ

Της απόφασης «Έγκριση της αριθ. 47/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα “Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π. ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της 1ης διαχειριστικής περιόδου (περίοδος από 1-6-2011 έως 31-12-2011)”» της ληφθείσης κατά την 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου της 2/7/2013.

Επειδή μέχρι σήμερα 16/7/2013 δεν έχει αναρτηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου ούτε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ ο Δήμος παραμένει κλειστός λόγω απεργιών, συνυποβάλλω αντίγραφο της σχετικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (συνημμένο 1), ως “αποδεικτικό” ύπαρξης της απόφασης αυτής, και, παρακαλώ, με δική σας μέριμνα, να αναζητήσετε υπηρεσιακά το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης (καθ’ όσον δεν μπορώ να περιμένω άλλο για την παραλαβή της από εμένα και τη συνυποβολή της δια της παρούσης, διότι θα καταστώ εκπρόθεσμος).

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των υπ’ αριθμούς πρωτ. 31379/26060/10-6-2013 και 32044/26610/12-6-2013 Προσφυγών μου, τις οποίες προσάγω (ως συνημμένα 2 και 3 αντίστοιχα) και το περιεχόμενο των οποίων επικαλούμαι εν προκειμένω ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, οι υπ’ αριθ. 101/28-5-2013 και 105/5-6-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, βάσει των οποίων στελεχώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκε το Προεδρείο (αντίστοιχα) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου “Η ΕΣΤΙΑ”, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, δεδομένου ότι ελήφθησαν κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 99 του ν. 3463/2006.

Με την κατά τα ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και έλαβε την υπ’ αριθμόν 47/2013 απόφασή του, η οποία, όμως, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, καθ’ ο ληφθείσα από Δ.Σ. με ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύνθεση και προεδρείο, κατά τα ανωτέρω.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η προαναφερθείσα ΠΑΡΑΝΟΜΗ 47/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΕΣΤΙΑ”. Ως εκ τούτου, και αυτή (η προσβαλλόμενη απόφαση) τυγχάνει ΠΑΡΑΝΟΜΗ, καθόσον πάσα απόφαση έγκρισης ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ πράξης είναι και αυτή η ίδια ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΙΟ ΠΑΝΩ  ΟΡΘΟΥΣ  ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγω ενώπιόν σας και αιτούμαι την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως πρόδηλα ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ.

16-7-2013
Ο προσφεύγων
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης