Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

29 Μαΐ 2013

Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και Θεόδωρος Στάικος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 28914/24001/28-5-2013 Προσφυγή τους κατά της υπ’ αριθ. 85/15-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Ο ΘΕΣΠΙΣ” με τίτλο: “Έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου πλάνου δράσης του ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ οικονομικού έτους 2013”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:Με την υπ’ αρ. πρωτ. 23655/19805/26-4-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (συνημμένο 1) ακυρώθηκε, ως παράνομη, η υπ’ αρ. 19/13-2-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου
“Ο ΘΕΣΠΙΣ”».
Η άνω απόφαση ακύρωσης έχει ως συνέπεια ότι η ακυρωθείσα 19/2013 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου λογίζεται ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ως ανύπαρκτη έναντι όλων, συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο (και το Προεδρείο) του “ΘΕΣΠΙΔΟΣ”, που είχε οριστεί παράνομα κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ως μηδέποτε συσταθέν νομίμως, άλλως ως νόμω ανυπόστατο, ήδη από του χρόνου της παράνομης σύστασής του, ήτοι από του χρόνου έκδοσης της 19/13-2-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου.
Άρα, όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει το παρανόμως ως άνω συσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του “ΘΕΣΠΙΔΟΣ”, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’ αριθ. 5/2013 απόφασής του, είναι παράνομες, άλλως νόμω ανυπόστατες, ως εκδοθείσες από μηδέποτε συσταθέν νομίμως, άλλως νόμω ανυπόστατο, Διοικητικό Συμβούλιο.
Εν όψει των ανωτέρω, η 5/2013 απόφαση του άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι παράνομη, άλλως νόμω ανυπόστατη, και, ως εκ τούτου, δε μπορούσε να εγκριθεί νομίμως με την βαλλόμενη 85/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 2), η οποία, για τον λόγο αυτό, είναι και αυτή παράνομη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης 85/15-5-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ως παράνομης.