Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

29 Μαΐ 2013

Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης, αντιπρόεδρος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, υπέβαλαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αριθ. πρωτ. 28916/24002/28-5-2013 προσφυγή τους κατά των υπ’ αριθμούς 115 έως και 131 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της 17-5-2013, λόγω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Κατ’ άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «2. Το δημοτικό συμβούλιο.... εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής...»
Δυνάμει της υπ’ αρ. 3/13-1-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 18), εκδοθείσης σ’ εφαρμογή του άνω άρθρου 74 του ν. 3852/2010, ως (τακτικά) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2013-31/8/2014 εξελέγησαν οι 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 3. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας 4. Πέππας Νικόλαος 5. Σακελλαρίου Διονύσιος 6. Ζαμάνης Διονύσιος  7. Μπούσμπουρας Αθανάσιος και  8. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ.
Κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή.... αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο ΚΑΙ από .... οκτώ (8) μέλη ....»
Από τη διατύπωση της πιό πάνω διάταξης είναι ΠΡΟΔΗΛΟ ότι, σε κάθε περίπτωση, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ο δήμαρχος να ορίσει ως πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (τακτικό) μέλος της.
Αυτό, εκτός του ότι είναι ΣΑΦΕΣ από τη χρήση του συμπλεκτικού συνδέσμου ΚΑΙ  στην άνω διατύπωση του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3852/2010, είναι και ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, δεδομένου ότι, υπό την αντίθετο εκδοχή, τα νόμω προβλεπόμενα (εν προκειμένω) οκτώ (τακτικά) μέλη της οικονομικής επιτροπής θα ολιγόστευαν, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, σε επτά.
Παρά ταύτα, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ο κ. Δήμαρχος όρισε ως πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής τον αντιδήμαρχο κ. Πέππα Νικόλαο, καθ’ όσον, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, αυτός, ΝΟΜΙΜΩΣ, τυγχάνει εν εκ των οκτώ (8) τακτικών μελών της, των εκλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, από το Δημοτικό Συμβούλιο (βλέπετε συνημμένο 18).
Κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή με τον ΠΑΡΑΝΟΜΟ ορισμό του εκλεγέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο τακτικού μέλους κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της Ο.Ε., η Ο.Ε., στην πράξη, λειτουργεί «κολοβή», με επτά (7) τακτικά μέλη (αντί των νόμω προβλεπομένων οκτώ), γεγονός και αυτό ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
Έτσι, παρά τις διαμαρτυρίες μας, κωφεύοντος του κ. Πέππα (και όχι μόνον), από την αρχή του χρόνου, η Ο.Ε. συνεδριάζει και λαμβάνει ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις, αφού η σύνθεσή της είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, πρώτον λόγω του άνω ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ορισμού του κ. Ν. Πέππα ως προέδρου της, δεύτερον λόγω της άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της και, τρίτον, λόγω του ότι το όγδοο, “εξαφανισθέν” στην πράξη τακτικό μέλος της, αναπληρώνει μονίμως, πράγμα ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ένα αναπληρωματικό μέλος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ’ αρ. πρωτ. 14143/13-5-2013 Πρόσκληση του κ. Πέππα (συνημμένο 19), μεταξύ των οκτώ (8) μελών (υποτίθεται τακτικών) που προσκαλούνται να προσέλθουν στην 11η συνεδρίαση της Ο.Ε. της 13-5-2013 συμπεριλαμβάνεται ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ο κ. Χιώτης Ηρακλής, ο οποίος, ΝΟΜΙΜΑ, είναι ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ μέλος (βλέπετε συνημμένο 18).
Αυτή η πρόσκληση για συμμετοχή αναπληρωματικού στην Ο.Ε. (μόνιμη κατάσταση) δεν οφείλεται σε κάποιο κώλυμα οποιουδήποτε τακτικού μέλους αλλά στο γεγονός ότι, στην πράξη, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΓΔΟΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε., όπως προβλέπει ο νόμος, οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, ο ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. Πέππας σε μία ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ «ΚΟΛΟΒΩΜΕΝΗ» κατά τα ανωτέρω Ο.Ε., για να συγκαλυφθούν οι παρανομίες αυτές, διαπράττει την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της υπ’ αυτού πρόσκλησης (μονίμως) του πρώτου αναπληρωματικού (του κ. Χιώτη), στη θέση του, εν τοις πράγμασι, «ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ» όγδοου τακτικού μέλους.
Όπως προκύπτει από την πρώτη σελίδα του συνυποβαλλόμενου αποσπάσματος του οικείου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού (συνημμένο 20), τα απόντα τακτικά μέλη στην 11η συνεδρίαση της 17-5-2013 της Ο.Ε. ήταν ΔΥΟ (2), ήτοι η κα Μαγγίνα και ο κ. Σακελλαρίου, άρα, σε κάθε περίπτωση, στην εν λόγω συνεδρίαση, ΝΟΜΙΜΑ, δε μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερα των δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Παρά ταύτα, όπως προκύπτει από τα συνημμένα 1-17 και 20, στη συνεδρίαση αυτή, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, συμμετείχαν ΤΡΙΑ (3) αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε., ήτοι οι κ.κ. Χιώτης και Ποτίδης και η κα Τζανετή (βλέπετε συνημμένο 18).
Όπως προκύπτει από την πρώτη σελίδα του συνημμένου 20, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι πιό πάνω ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ, ενώ η κα Τζανετή και ο κ. Ποτίδης αναγράφονται ως αναπληρωματικά μέλη (και πράγματι είναι), ο κ. Χιώτης, που ΝΟΜΙΜΑ είναι αναπληρωματικό μέλος (βλέπετε συνημμένο 18), συμπεριλαμβάνεται, ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, στα τακτικά μέλη(!!!).
Αποτέλεσμα της πιό πάνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ μεθόδευσης ήταν, ερωτηθείς ο (παρανόμως) προεδρεύων κ. Πέππας από τον πρώτο εξ ημών «ο κ. Χιώτης ποιόν αναπληρώνει, ο κ. Ποτίδης ποιόν αναπληρώνει και η κ. Τζανετή ποιόν αναπληρώνει», ευρεθείς προ αδιεξόδου, να “απαντήσει” (μη απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, διότι δε μπορούσε να απαντήσει) ως εξής: «Εγώ δεν θα σας απαντήσω ποιός αναπληρώνει ποιόν. Θα σας πω ότι έχει καταγραφεί η άποψή σας και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί του τρόπου σύστασης και λειτουργίας. Από κεί και έπειτα υπάρχουν τα αρμόδια όργανα να προσφύγετε και ό,τι αυτά διατάξουν και επιβάλουν αυτό θα γίνει. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω» (βλέπετε συνημμένο 20).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση των προσβαλλόμενων εν θέματι δέκα επτά (17) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ως ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ, ήτοι λόγω πρόδηλα παράνομης σύνθεσης-στελέχωσης και τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής κατά την 11η/17-5-2013 συνεδρίασή της.