Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

29 Μαΐ 2013

Η τοποθέτηση του Αβραάμ Πασιπουλαρίδη στο 10o θέμα της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 28-5-2013 «Διαγραφές χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων» έχει ως εξής:


Σύμφωνα με την παράγραφο 15.5 του άρθρου 15 της υπ’ αριθ. 227/31-10-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»:


«Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφομένων ενδείξεων» του υδρομετρητή και παράλληλα, «Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 10.1 του παρόντος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως αυτή καταγράφεται από τον υδρομετρητή.»


Βάσει των πιό πάνω διατάξεων, σε συνδυασμό και προς τον ορισμό των “εσωτερικών εγκαταστάσεων” του άρθρου 10 παρ. 10.1. του Κανονισμού Ύδρευσης, προκύπτει αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ότι, δηλαδή, διαρροή πέραν του υδρομετρητή επιβαρύνει τον καταναλωτή ή, με άλλα λόγια, ο καταναλωτής πληρώνει ό,τι καταγράφει ο υδρομετρητής.


Στις περιπτώσεις διαγραφών χρεώσεων με Α/Α 9, 10, 13, 15 και 19 παραβιάστηκαν οι άνω διατάξεις του Κανονισμού Ύδρευσης, με συνέπεια να πρόκειται για ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ διαγραφές.


Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με Α/Α 10, όπου, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, διαγράφτηκε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ χρέωση ύψους 9490,98 € (!!!), με το πρόσχημα της “διαρροής από παγετό σε σημείο που ήταν δύσκολο να εντοπιστεί”. 


Εφ’ όσον η κατανάλωση καταγράφηκε από τον υδρομετρητή, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ως αληθής ο πιό πάνω ισχυρισμός (δεδομένου ότι το Β εξάμηνο του 2012 δεν είχαμε παγωνιές που να δικαιολογούν θραύση σωλήνων), η ευθύνη βαρύνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον καταναλωτή.


Καμία απ’ τις πιό πάνω περιπτώσεις με Α/Α 9, 10, 13, 15 και 19 δε μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 174 παρ. 1.δ. του ν. 3463/2006, διότι εδώ “φορολογητέα ύλη”, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης είναι Ο,ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ.


Εφ’ όσον λοιπόν, βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 16092/24-5-2013 εισηγητικού εγγράφου που υπογράφει ο αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Σακελλαρίου, «Για όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων-ενστάσεων επί χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης λαμβάνεται υπ’ όψιν ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου», πόθεν ο κ. Αντιδήμαρχος μας φέρνει εδώ να διαγράψουμε χρεώσεις κατανάλωσης ύδρευσης ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ τον Κανονισμό Ύδρευσης, σε βάρος των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων του Δήμου και με μεθοδεύσεις που παραπέμπουν σε μικροπολιτικές πελατειακού χαρακτήρα;