Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

18 Φεβ 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 2: Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Θεόδωρος Στάικος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και Διονύσιος Ζαμάνης, δημοτικός σύμβουλος κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 8681/7587/18-2-2013 Προσφυγή τους κατά της υπ’ αριθ. 7/4-2-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010) με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:


Σύμφωνα με το άρθρο 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, «Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο... Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 4, του ν. 3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο «λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά».

Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 5, του ν. 3463/2006 «Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο ή άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι».

Κατ’ αρχήν, όπως προκύπτει από το απόσπασμα της προσβαλλόμενης απόφασης (συνημμένο 1), δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα, δηλαδή ονομαστικά, ποιά είναι τα υπ’ αριθμούς 10, 11, 12, και 13 τέσσερα τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, παρά, εντελώς αόριστα, αναφέρεται:
«10. εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με αναπληρωτή του τον.
  11. εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων με αναπληρωτή τον.
  12. Δ/ντης του με αναπληρωτή του
  13. Δ/ντης του με αναπληρωτή του »

Τα πιό πάνω ΑΓΝΩΣΤΑ (ακόμη) 8 μέλη, 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά, ΘΑ επιλεγούν και ΘΑ τοποθετηθούν, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ και ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, παρανόμως, κατά παράβαση τόσο του άρθρου 240 παρ. 1 του ν. 3463/2006 όσο και της συστατικής πράξης του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ.

Προκειμένου να γίνει κατανοητό, ακόμη περισσότερο, ότι πρόκειται περί ΚΡΑΥΓΑΛΕΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ, εκτίθενται τα εξής:

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, ΠΡΩΤΑ εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής και, ΜΕΤΑ τον ορισμό των μελών αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΑ τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά ταύτα, αν δεν είναι γνωστά ΟΛΑ τα μέλη του Δ.Σ., ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι, στην αντίθετη περίπτωση, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, έχουμε αφ’ ενός μεν ντεφάκτο ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των ΑΓΝΩΣΤΩΝ (ακόμη) μελών του Δ.Σ. από τα άνω αξιώματα προέδρου-αντιπροέδρου, αφ’ ετέρου δε ντεφάκτο ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν τους καταλληλότερους για τα εν λόγω αξιώματα, αφού ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (δηλαδή ΟΛΑ τα ΠΡΟΣΩΠΑ που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής), τα οποία ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, προκειμένου να επιλέξουν τα καταλληλότερα εξ αυτών για τα υπ’ όψιν αξιώματα του προέδρου-αντιπροέδρου.

Περαιτέρω όμως, κατά παράβαση του άρθρου 96, παρ. 4 και 5, φέρονται εκλεγέντες, δήθεν, ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εν θέματι Σχολικής Επιτροπής οι κ. κ. Κωνσταντίνος Παλιγγίνης και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης, αντίστοιχα, δεδομένου ότι και οι δύο σχετικές προτάσεις υποψηφιότητάς τους ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ, εκάστη με 21 αρνητικές ψήφους έναντι 17 θετικών.
Και τούτο διότι, όπως είναι πρόδηλο, οι 13 ψήφοι υπέρ εκάστης των προτάσεων υποψηφιότητας των κ.  Παναγιώτη Τσούκα και κας Βαρβάρας Μπέτση, ως προέδρου και αντιπροέδρου, αντίστοιχα, της Σχολικής Επιτροπής, λογίζονται ως αρνητικές έναντι των αντιστοίχων προτάσεων υποψηφιότητας των κ. κ. Κωνσταντίνου Παλιγγίνη και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη, για τα ίδια αξιώματα, ενώ οι 8 λευκές ψήφοι, βάσει του άρθρου 96, παρ. 5, του ν. 3463/2006, λογίζονται ως αρνητικές έναντι και των τεσσάρων πιό πάνω προτάσεων.
Δηλαδή, καμία εκ των δύο προτάσεων υποψηφιότητας των κ. κ. Κωνσταντίνου Παλιγγίνη και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη, ως προέδρου και αντιπροέδρου, αντίστοιχα, της Σχολικής Επιτροπής, δεν συγκέντρωσε την νόμω απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων, που ήταν 38 τον αριθμό, δεδομένου ότι, εν τοιαύτη περιπτώσει, ή νόμω απαιτουμένη ως άνω απόλυτη πλειοψηφία είναι τουλάχιστον 19 ψήφοι υπέρ, οπότε οι 17 ψήφοι υπέρ εκάστης των άνω προτάσεων υπολείπονται κατά τουλάχιστον 2 ψήφους της νόμω απαιτουμένης απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

Άρα, κατά νόμον, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παλιγγίνης και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, της Σχολικής Επιτροπής και το αντίθετο που διαλαμβάνει η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομο.

Χαρακτηριστικό του ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, πράγματι, που διέπει το «σκεπτικό» της εν θέματι ψευτοεκλογής είναι το γεγονός ότι, βάσει του ιδίου αυτού «σκεπτικού», ακόμη και αν από τους 38 παρόντες δημοτικούς συμβούλους οι 37 ψήφιζαν λευκό και ένας τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παλιγγίνη και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη, αυτοί θα εξελέγοντο ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, της Σχολικής Επιτροπής ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΨΗΦΟ ΕΚΑΣΤΟΣ(!!!)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως παράνομης.