Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

5 Φεβ 2013

Αναφορά με θέμα: Έλεγχος νομιμότητας δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της σύνταξης τοπογραφικών αποτυπώσεων της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ 28492/09”


Ο Αντιπρόεδρος και το  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, Αβραάμ Πασιπουλαρίδης και Διονύσιος Ζαμάνης αντίστοιχα, κατέθεσαν  στην  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου, υπεύθυνη  για  τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου, την υπ’ αρ. πρωτ. 6143/31-01-2013 αναφορά τους με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της σύνταξης τοπογραφικών αποτυπώσεων της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ 28492/09”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Προσάγουμε και επικαλούμεθα τo περιεχόμενο των υπ. αρ. 160/2012 και 236/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε) του Δήμου Διονύσου (συνημμένο 1,2).

Με την 160/2012 απόφαση της Ο.Ε 1) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 11.000 ευρώ για τη σύνταξη της εν θέματι μελέτης και 2)εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της μελέτης τοπογραφίας για τη «Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ 28492/09» στον Χρήστο Δ. Κοσμά και συνεργάτες, Τοπογράφο Μηχανικό

Στη συνέχεια, η πιο πάνω απόφαση διορθώθηκε, ως προς το ποσό της διάθεσης πίστωσης, με την υπ. αρ. 236/2012 απόφαση της Ο.Ε, το οποίο διαμορφώθηκε τελικά σε 11.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η συγκεκριμένη μελέτη, συνολικού ύψους 13.530 ευρώ, είναι μια στοιχειώδης τεχνική μελέτη που μπορεί ευχερώς να συνταχθεί από οποιονδήποτε εκ των τεσσάρων τοπογράφων που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι τοπογράφοι αυτοί είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες μηχανικοί, εφοδιασμένοι με όλα τα νόμιμα προσόντα για να προβούν στην σύνταξη της υπ΄ όψιν απλούστατης μελέτης, εργασία που εμπίπτει, ως εκ τούτου, τόσο στο αντικείμενο, όσο και στα καθήκοντά τους, ως υπαλλήλων του Δήμου.

Κατά ταύτα, δέον να θεωρηθεί ότι η εν λόγω δαπάνη για την απευθείας ανάθεση της μελέτης αυτής δεν είναι σύννομη, αφού έγινε με ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της αρμόδιας προς τούτο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τις σχετικές ενστάσεις που προέβαλε ο πρώτος εξ υμών κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων θεμάτων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα συνημμένα 1 και 2 αποσπάσματα πρακτικών αποφάσεων, η Ο.Ε ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πιο πάνω μη σύννομη δαπάνη.

Η πιο πάνω τακτική, όπως σας είναι γνωστό από πολλές σχετικές αναφορές μας, έχει γίνει, πλέον, καθεστώς στο Δήμο Διονύσου και οι αρμόδιοι του Δήμου, επικαλούμενοι και κάλυψη της υπηρεσίας σας, συνεχίζουν απτόητοι τις απευθείας αναθέσεις μελετών σε εξωτερικούς μελετητές, καθ’ ην στιγμή οι μελέτες αυτές όφειλαν να γίνονται από τους καθ’ ύλην αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να επιληφθείτε σχετικά, σε ό,τι αφορά το σύννομο της υπ ΄ όψιν  δαπάνης του Δήμου Διονύσου.