Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

18 Φεβ 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 1: Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Θεόδωρος Στάικος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και Διονύσιος Ζαμάνης, δημοτικός σύμβουλος κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 8682/7588/18-2-2013 Προσφυγή τους κατά της υπ’ αριθ. 6/4-2-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010) με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, «Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο... Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 4, του ν. 3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο «λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά».

Σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 5, του ν. 3463/2006 «Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο ή άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι».

Κατ’ αρχήν, όπως προκύπτει από το απόσπασμα της προσβαλλόμενης απόφασης (συνημμένο 1), δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα, δηλαδή ονομαστικά, ποιά είναι τα υπ’ αριθμούς 11, 12, και 13 τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, παρά, εντελώς αόριστα, αναφέρεται:

«11. εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων με αναπληρωτή του τον.
  12. Δ/ντης του Σχολείου με αναπληρωτή του τον Δ/ντη του Σχολείου.
  13. Δ/ντης του Σχολείου με αναπληρώτριά του την Δ/ντρια του Σχολείου.»

Τα πιό πάνω ΑΓΝΩΣΤΑ (ακόμη) 6 μέλη, 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά, ΘΑ επιλεγούν και ΘΑ τοποθετηθούν, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ και ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, παρανόμως, κατά παράβαση τόσο του άρθρου 240 παρ. 1 του ν. 3463/2006 όσο και της συστατικής πράξης του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ.

Προκειμένου να γίνει κατανοητό, ακόμη περισσότερο, ότι πρόκειται περί ΚΡΑΥΓΑΛΕΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ, εκτίθενται τα εξής:

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 240, παρ. 1, του ν. 3463/2006, ΠΡΩΤΑ εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής και, ΜΕΤΑ τον ορισμό των μελών αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΑ τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά ταύτα, αν δεν είναι γνωστά ΟΛΑ τα μέλη του Δ.Σ., ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι, στην αντίθετη περίπτωση, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, έχουμε αφ’ ενός μεν ντεφάκτο ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των ΑΓΝΩΣΤΩΝ (ακόμη) μελών του Δ.Σ. από τα άνω αξιώματα προέδρου-αντιπροέδρου, αφ’ ετέρου δε ντεφάκτο ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν τους καταλληλότερους για τα εν λόγω αξιώματα, αφού ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (δηλαδή ΟΛΑ τα ΠΡΟΣΩΠΑ που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής), τα οποία ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, προκειμένου να επιλέξουν τα καταλληλότερα εξ αυτών για τα υπ’ όψιν αξιώματα του προέδρου-αντιπροέδρου.

Περαιτέρω όμως, κατά παράβαση του άρθρου 96, παρ. 4 και 5, φέρεται ως εκλεγείσα, δήθεν, πρόεδρος της εν θέματι Σχολικής Επιτροπής η κα Λαμπρινή Μήλα, δεδομένου ότι η σχετική πρόταση υποψηφιότητάς της ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  με 22 αρνητικές ψήφους έναντι 17 θετικών.

Και τούτο διότι, όπως είναι πρόδηλο, οι 13 ψήφοι υπέρ της πρότασης υποψηφιότητας του κ. Παναγιώτη Τσούκα, ως προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, λογίζονται ως αρνητικές έναντι της πρότασης υποψηφιότητας της κας Μήλα, για το ίδιο αξίωμα, ενώ οι 9 λευκές ψήφοι, βάσει του άρθρου 96, παρ. 5, του ν. 3463/2006, λογίζονται ως αρνητικές έναντι και των δύο πιό πάνω προτάσεων.
Δηλαδή, η πρόταση υποψηφιότητας της κας Μήλα, ως προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, δεν συγκέντρωσε την νόμω απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων, που ήταν 39 τον αριθμό, δεδομένου ότι, εν τοιαύτη περιπτώσει, ή νόμω απαιτουμένη ως άνω απόλυτη πλειοψηφία είναι τουλάχιστον 20 ψήφοι υπέρ, οπότε οι 17 ψήφοι υπέρ της πρότασης υποψηφιότητας της κας Μήλα υπολείπονται κατά τουλάχιστον 3 ψήφους της πιό πάνω νόμω απαιτουμένης απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

Άρα, κατά νόμον, η κα Μήλα ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και το αντίθετο που διαλαμβάνει η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομο.

Χαρακτηριστικό του ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, πράγματι, που διέπει το «σκεπτικό» της εν θέματι ψευτοεκλογής είναι το γεγονός ότι, βάσει του ιδίου αυτού «σκεπτικού», ακόμη και αν από τους 39 παρόντες δημοτικούς συμβούλους οι 38 ψήφιζαν λευκό και ο ένας την κα Μήλα, αυτή θα εξελέγετο ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΨΗΦΟ(!!!)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως παράνομης.