Σημαντικό:

Αν δε βλέπετε σωστά την ιστοσελίδα με Internet Explorer χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox είτε Google Chrome.

20 Φεβ 2013

Οι Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Θεόδωρος Στάικος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και Διονύσιος Ζαμάνης, δημοτικός σύμβουλος κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την υπ’ αρ. πρωτ. 8928/7783/19-2-2013 Συμπληρωματική Προσφυγή τους κατά της υπ’ αριθ. 6/4-2-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010) με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:Σχετικό: Υπ’ αρ. πρωτ. 8682/7588/18-2-2013 Προσφυγή μας.

Υποβάλλουμε την παρούσα, ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αρ. πρωτ. 8682/7588/18-2-2013 αρχικής Προσφυγή μας κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 6/4-2-2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, προσθέτοντας, συμπληρωματικά, και τον κάτωθι λόγο ακυρότητας της πιό πάνω βαλλόμενης απόφασης:

Κατ’ άρθρο 4ο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της υπ’ αρ. 177/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 2142 Β΄/26-9-2011 (συνημμένο 1),  η Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «διοικείται από 13μελές συμβούλιο αποτελούμενο από: Πέντε (5) αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι) με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου....»
Κατά ταύτα, ενώ θα έπρεπε, νόμιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής να στελεχώνεται από πέντε (5) τακτικά μέλη επιλεγμένα από αιρετούς (Δήμαρχος ή Δημοτικοί Σύμβουλοι), με την βαλλόμενη απόφαση, κατά παράβαση της άνω διάταξης της συστατικής πράξης της υπ’ όψιν Σχολικής Επιτροπής, αυτό (το Δ.Σ.) στελεχώνεται, συνολικά, μόνον με δύο (2) αιρετούς δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων μία (1) ανεξάρτητη (Λυδία Φέρμελη) και μόνον ένας (1) της μειοψηφίας (Τσούκας Παναγιώτης).
Κατόπιν τούτων, προσφεύγουμε ενώπιόν σας και αιτούμεθα την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως παράνομης, τόσο για τους λόγους που προβάλαμε στην αρχική υπ’ αρ. πρωτ. 8682/7588/18-2-2013 Προσφυγή μας όσο και στην παρούσα συμπληρωματική της.